06

jul.

2016

Societat de baixa a IAE

renta 2016

Una societat que presenta la declaració censal de cessament d’activitat i la declaració de baixa en l’Impost sobre Activitats Econòmiques, té obligació de presentar el model 202 de pagaments fraccionats?

Una societat és contribuent de l’Impost sobre Societats mentre conservi la seva personalitat jurídica, i com la té fins que s’inscrigui en el Registre Mercantil l’escriptura pública de la seva extinció i es cancel·lin els assentaments registrals, mentre això últim no ocorri estarà obligada a efectuar els corresponents pagaments fraccionats a compte de la liquidació per l’Impost sobre Societats del període impositiu que estigui en curs.

Sempre que, a la declaració realitzada en l’últim període impositiu el termini reglamentari de declaració del qual estigués vençut, que hagi servit de base de càlcul per determinar els al·ludits pagaments fraccionats per l’exercici en curs conforme a les normes establertes per l’apartat 2 de l’article 40 de la LIS, hagués resultat una quota a ingressar, i la societat no hagués optat expressament dintre del termini i en la forma escaient, per la modalitat de base de càlcul del pagament fraccionat contemplada per l’apartat 3 de l’article 40 de l’esmentada Llei de l’Impost sobre Societats.

Aquesta obligació d’efectuar pagaments fraccionats, no es veu afectada pel fet que la societat en el període impositiu en curs no exercís activitat alguna, o estigués donada de baixa en l’Impost sobre Activitats Econòmiques en el mateix o en anteriors, tot això sense perjudici que en un moment posterior, i una vegada efectuada l’autoliquidació per l’Impost sobre Societats de l’exercici en curs, resulti a retornar tot o part de l’ingressat pel concepte de pagament fraccionats.

Per ampliar aquesta informació consulta amb Assessoria fiscal