29

jul.

2021

Límit de pagaments en efectiu entre empresaris és de 1.000 €

Límit de pagaments en efectiu entre empresaris és de 1.000 €

Aquesta limitació dels pagaments en efectiu a 1.000€ ja està en vigor, des de l’endemà a la seva publicació en el BOE

En el BOE de 10 de juliol de 2021 es va publicar la Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal.

 

Entre les múltiples novetats que introdueix aquesta llei, ens trobem que es delimita encara més la limitació de pagaments en efectiu entre empresaris, que es redueix de 2.500€ a 1.000€.

Aquesta limitació dels pagaments en efectiu a 1.000€ ja està en vigor, des de l’endemà a la seva publicació en el BOE, per la qual cosa des de l’11 de juliol tot aquell que s’excedeixi pagant més d’aquesta quantitat, o admeti cobraments superiors a aquest import, s’enfronta a importants sancions.

Amb l’objectiu d’intentar minimitzar el frau fiscal, ens acostem cada vegada més a un control total dels moviments de diners, ja que l’objectiu final del Govern és «tenir la traçabilitat de totes les operacions», segons la ministra Montero.

s’aplicarà a tots els pagaments efectuats a partir de l’entrada en vigor de la norma, encara que es refereixin a operacions concertades amb anterioritat a l’establiment de la limitació.

 

Sancions a les empreses

Convé destacar que una vegada notificada la proposta de resolució, el pagament voluntari pel presumpte responsable en qualsevol moment anterior a la notificació de la resolució implicarà la terminació del procediment amb les següents conseqüències:

– La reducció del 50 % de l’import de la sanció, sense que resultin aplicables les reduccions previstes en l’article 85 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

– La renúncia a formular al·legacions. En el cas que fossin formulades, es tindran per no presentades.

– La terminació del procediment, sense necessitat de dictar resolució expressa, el dia en què es realitzi el pagament.

– L’esgotament de la via administrativa, sent recurrible únicament davant l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu.

– La interposició de recurs contenciós administratiu suposarà la pèrdua de la reducció aplicada, que s’exigirà sense més tràmit que la notificació a l’interessat.

– El termini per a interposar el recurs contenciós administratiu s’iniciarà l’endemà a aquell en què tingui lloc el pagament.

 

Denúncia de pagaments en efectiu

Si una de les parts que intervenen en una operació comercial, el pagament en efectiu de la qual excedeixi el límit dels 1.000 euros, denúncia a l’altra part, quedarà exempta de responsabilitat, sempre que realitzi la denúncia dins dels tres mesos següents a la data del pagament efectuat.

A la denúncia s’ha de concretar l’operació realitzada, el seu import i la identitat de l’altra part intervinent.

La denúncia que pogués presentar amb posterioritat l’altra parteix intervinent s’entendrà per no formulada.

La presentació simultània de denúncia per tots dos intervinents no exonerarà de responsabilitat a cap d’ells.


Per a ampliar aquesta informació consulti amb Assessoria fiscal