03

jul.

2019

Presentació de la declaració de l’Impost de societats de l’exercici 2018

impuesto-sobre-sociedades

Novetats i obligacions de caràcter formal que hem de saber sobre la Campanya de l’Impost de societats 2018

El dia 1 de juliol l’Agència Tributària ha posat en marxa la Campanya de l’Impost de societats 2018

El termini de presentació es manté amb caràcter general dins dels 25 dies naturals següents als sis mesos posteriors a la conclusió del període impositiu. No obstant l’anterior, si el període impositiu coincideix amb l’any natural, i es produeix la domiciliació del pagament del deute tributari, el termini per a aquesta domiciliació bancària és del 1-7-2019 al 20-7-2019, tots dos inclusivament, si bé pot realitzar-se en l’entitat de dipòsit que actuï com a col·laboradora en la gestió recaptatòria (banc, caixa d’estalvi o cooperativa de crèdit) situada en territori espanyol en la qual es trobi oberta al seu nom el compte en la qual es domicilia el pagament. En els supòsits de domiciliació bancària els pagaments s’entenen realitzats en la data de càrrec en compte de les domiciliacions, considerant-se justificant de l’ingrés el que expedeixi l’entitat de dipòsit.

Tot això, sense perjudici dels terminis de presentació de les declaracions que tinguin establertes les Comunitats Autònomes del País Basc i Navarra.

Atenció: Recordi que tindrà caràcter obligatori per als contribuents, la presentació per via electrònica a través d’Internet dels Models 200 i 220, independentment de la forma o denominació que adopti el subjecte passiu de l’impost.

Qui estan subjectes a l’Impost de societats?

La subjecció a l’Impost la determina la residència en territori espanyol. Es consideraran residents en territori espanyol les entitats en les quals concorri algun dels següents requisits:

1. Que s’haguessin constituït conforme a les lleis espanyoles.
2. Que tinguin el seu domicili social en territori espanyol.
3. Que tinguin la seu de direcció efectiva en territori espanyol.

A aquest efecte, s’entendrà que una entitat té la seva seu de direcció efectiva en territori espanyol quan en ell radiqui la direcció i control del conjunt de les seves activitats.

Concretament, seran contribuents de l’Impost, quan tinguin la seva residència en territori espanyol:

Tota classe d’entitats, qualsevol que sigui la seva forma o denominació, sempre que tinguin personalitat jurídica pròpia, excepte les societats civils que no tinguin objecte mercantil.

 Qui estan obligats a presentar la declaració de l’Impost de societats?

Estan obligats a presentar la declaració de l’Impost de societats tots els contribuents d’aquest, amb independència que hagin desenvolupat o no activitats durant el període impositiu i que s’hagin obtingut o no rendes subjectes a l’impost.

Per tant, circumstàncies tals com que l’entitat romangui inactiva o que, tenint activitat, no s’hagin generat com a conseqüència de la mateixa renda sotmeses a tributació, no eximeixen al contribuent de l’obligació de presentar la preceptiva declaració.

Concretament, les entitats sense ànim de lucre, col·legis professionals, associacions empresarials, cambres oficials, sindicats de treballadors i partits polítics, entre altres, estaran obligats a declarar la totalitat de les seves rendes, exemptes i no exemptes.

Com a úniques excepcions a l’obligació general de declarar, la normativa vigent contempla les següents:

– Les entitats declarades totalment exemptes per l’article 9.1 de la Llei de l’Impost de societats o que els sigui aplicable el règim d’aquest article.
– Les entitats parcialment exemptes a què es refereix l’article 9.3 de la Llei de l’Impost de societats que compleixin els següents requisits:
– Que els seus ingressos totals no superin 75.000 euros anuals..
– Que els ingressos corresponents a rendes no exemptes no superin 2.000 euros anuals.
– Que totes les rendes no exemptes que obtinguin estiguin sotmeses a retenció..
– Les comunitats titulars de muntanyes veïnals en mà comuna respecte d’aquells períodes impositius en què no tinguin ingressos sotmesos a l’Impost de societats, ni incorrin en cap despesa, ni realitzin les inversions que donen dret a la reducció en la base imposable específicament aplicable a aquests contribuents.

Atenció: Tingui present que des del 01-01-2016, les societats civils amb personalitat jurídica i objecte mercantil, que venien tributant en règim d’atribució de rendes en l’IRPF, passen a ser contribuents de l’Impost de societats. No obstant això, continuaran tributant per l’IRPF, les societats civils que realitzin activitats agrícoles, ramaderes, forestals, pesqueres, mineres, així com les professionals en el sentit de la llei 2/2007, de societats professionals.
Per a ampliar aquesta informació consulti amb Assessoria fiscal