31

març

2021

Ajornament Impostos: primer trimestre 2021

Ajornament Impostos primer Trimestre 2021

Mesures recollides en el Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19

Ajornament de pagament d’impostos de sis mesos per a PIMES i autònoms

Una de les mesures recollides en el Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19, és la de la flexibilització en matèria d’ajornaments.

S’estableix a la Disposició addicional tercera d’aquest Reial decret llei 5/2021, que per al pagament d’impostos de PIMES i autònoms se’ls concedeixi un ajornament de pagament d’impostos de sis mesos amb una manca d’interessos de quatre mesos, prèvia sol·licitud per a les autoliquidacions a presentar entre l’1 i el 30 d’abril de 2021. Aquestes mesures ja s’havien aplicat en el Reial decret llei 7/2020 de 12 març per al primer trimestre de 2020.

Es concedirà l’ajornament de l’ingrés del deute tributari a totes les declaracions-liquidacions i autoliquidacions el termini de presentació de les quals i ingrés es realitzi en el primer trimestre de l’any 2021, és a dir, des del dia 1 d’abril fins al dia 30 d’abril (tots dos inclusivament).

Import de l’ajornament: Sol·licituds presentades que corresponguin únicament, a deutes tributaris fins a 30.000€ d’import màxim (inclòs la resta de les sol·licituds d’ajornament/fraccionament sense garanties concedides o pendents de resolució). 

Es pot sol·licitar un ajornament de pagament d’impostos de sis mesos amb una manca d’interessos de quatre mesos

Pot sol·licitar-se fins i tot per a retencions i ingressos a compte (models 111, 115, 123…), tributs que hagin de ser legalment repercutits (model 303 d’IVA) o pagaments fraccionats de l’Impost de Societats (models 202 i 222), que no poden ser ajornats en condicions normals. 

Així doncs, les condicions d’aquest ajornament extraordinari són:

– Termini d’ajornament de 6 mesos.

– No es reportaran interessos de demora durant els 4 primers mesos.

– Només podran sol·licitar aquest ajornament dels deutes tributaris amb aquestes condicions entre l’1 i el 30 d’abril de 2021 les persones i entitats amb un volum d’operacions no superior a 6.010.121,04€ l’any 2020.

Informar el gestor si sol·licita l’ajornament

Sol·licitem informar el seu Gestor Laboral i Gestor Fiscal si desitja sol·licitar ajornament, per a agilitar la tramitació.

Sol·licitud d’ajornament

En el cas de no rebre informació, fins al dilluns 12 d’abril, donarem per entès que no se sol·licita ajornament i es tramitaran els impostos amb normalitat.

Honoraris ajornament

Els honoraris per la tramitació i presentació de cada ajornament són de 40,00€ + IVA., a l’ésser un treball extraordinari de la presentació trimestral ordinària.

Per a ampliar aquesta informació consulti amb Assessoria fiscal.