24

mar

2021

Reunions Telemàtiques: Òrgans d’Administració

Reunions Telemàtiques Òrgans d'Administració

Els òrgans de gestió i administració de les persones jurídiques civils i mercantils podran celebrar-se per mitjans telefònics, telemàtics o per escrit i sense sessió.

el BOE va publicar el Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l’ocupació

 

D’acord amb les mesures aprovades pel Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, amb caràcter excepcional per al 2021, els òrgans de gestió i administració de les persones jurídiques civils i mercantils podran celebrar-se per mitjans telefònics, telemàtics o per escrit i sense sessió, encara que no estigui expressament previst en els seus estatuts.

 

El passat 27 de gener, el BOE publicava el Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l’ocupació que, entre altres mesures, porta amb si l’ampliació de les mesures en suport a la solvència empresarial que en el seu moment van ser establertes mitjançant el Reial decret llei 34/2020, de 17 de novembre, de mesures urgents de suport a la solvència empresarial i al sector energètic, i en matèria tributària.

 

El més destacable de les noves mesures és que amb caràcter excepcional per al 2021 els òrgans de gestió i administració de les persones jurídiques civils i mercantils podran celebrar-se per mitjans telefònics, telemàtics o per escrit, encara que no estigui expressament previst en els seus estatuts.

En concret, la disposició final setena del Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener estableix:

“Excepcionalment durant l’any 2021, encara que els estatuts no l’haguessin previst, les sessions dels òrgans d’administració de les associacions, de les societats civils i mercantils, i del consell rector de les societats cooperatives podran celebrar-se per videoconferència o per conferència telefònica múltiple, sempre que tots els membres de l’òrgan disposin dels mitjans necessaris, el secretari de l’òrgan reconegui la seva identitat, i així ho expressi en l’acta, que remetrà immediatament a les adreces de correu electrònic de cadascun dels concurrents. La mateixa regla s’aplicarà a les comissions delegades i a les altres comissions obligatòries o voluntàries que tingués constituïdes. La sessió s’entendrà celebrada en el domicili de la persona jurídica”.

D’altra banda, i també amb caràcter excepcional per a tot l’any 2021, els acords de les societats civils i mercantils podran adoptar-se mitjançant votació per escrit i sense sessió, per decisió del president quan el sol·liciti, almenys, dos dels membres de l’òrgan, encara que no estigui previst expressament en els estatuts. 

Concretament s’estableix que:

“Excepcionalment durant l’any 2021, encara que els estatuts no l’haguessin previst, els acords dels òrgans d’administració de les associacions, de les societats civils i mercantils, del consell rector de les societats cooperatives i del patronat de les fundacions podran adoptar-se mitjançant votació per escrit i sense sessió sempre que ho decideixi el president i hauran d’adoptar-se així quan el sol·liciti, almenys, dos dels membres de l’òrgan. La mateixa regla s’aplicarà a les comissions delegades i a les altres comissions obligatòries o voluntàries que tingués constituïdes. La sessió s’entendrà celebrada en el domicili social. S’aplicarà a tots aquests acords el que s’estableix en l’article 100 del Reial decret 1784/1996, de 19 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del Registre Mercantil, encara que no es tracti de societats mercantils”.

Quant a la documentació necessària en l’adopció dels acords socials en supòsits especials com el que es planteja, la disposició final setena del Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, ens remet al Reglament del Registre Mercantil pel que les persones amb facultat de certificar deixaran constància en acta dels acords adoptats, expressant el nom dels socis o, en el seu cas, dels administradors, i el sistema seguit per a formar la voluntat de l’òrgan social de què es tracti, amb indicació del vot emès per cadascun d’ells.

En aquest cas, es considerarà que els acords han estat adoptats en el lloc del domicili social i en la data de recepció de l’últim dels vots emesos. A més, en tractar-se d’acords de l’òrgan d’administració adoptats per escrit i sense sessió, s’expressarà que cap membre d’aquest s’ha oposat a aquest procediment.

 

Per a ampliar aquesta informació consulti amb Assessoria jurídica

Si te ha parecido interesante compártelo en redes sociales, gracias!
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn