01

febr.

2023

Regulació del teletreball en les empreses

Regulació del teletreball en les empreses

La nova llei de Teletreball considera treball a distància o teletreball quan almenys un 30% de la jornada ha de realitzar-se en aquesta modalitat, dins del període de referència de 3 mesos o el percentatge equivalent, en funció de la durada del contracte.

 

El treball a distància haurà de ser sempre voluntari tant per a empresa, com per a treballador, no es podrà obligar a passar a aquesta modalitat, encara que una de les parts ho desitgi.

 

La Llei 10/2021, la llei reguladora del teletreball i del treball a distància, s’aplica als treballadors en Règim General.

Una vegada ha finalitzat la situació d’emergència pel COVID-19 per la qual moltes empreses van haver de començar a treballar, per aquesta situació en teletreball, algunes d’elles han continuat realitzant teletreball.

Quan s’entén que és teletreball

La nova llei de Teletreball considera treball a distància o teletreball quan almenys un 30% de la jornada ha de realitzar-se en aquesta modalitat, dins del període de referència de 3 mesos o el percentatge equivalent, en funció de la durada del contracte.

Definició del concepte de teletreball i treball a distància

Es diferencia entre el que es considerarà treball a distància i teletreball respecte del treball a distància ocasional i presencial, de cara a l’aplicació de la norma:

– El treball a distància serà el que es presta en el domicili del treballador o lloc triat durant la seva jornada o part d’ella, amb caràcter regular.

– El teletreball es durà a terme mitjançant l’ús de sistemes informàtics o telemàtics.

Acord per escrit obligatori per a teletreball 

El treball a distància haurà de ser sempre voluntari tant per a empresa, com per a treballador, no es podrà obligar a passar a aquesta modalitat, encara que una de les parts ho desitgi. 

Una vegada arribat a una entesa entre tots dos per a teletreballar, és imprescindible que existeixi un acord previ signat entre tots dos i s’ha de formalitzar obligatòriament per escrit.

Aquest acord que haurà de realitzar-se per escrit quedarà plasmat en el contracte inicial o en un document posterior (Annex), abans que s’iniciï el treball a distància.

Haurà de recollir els canvis en les condicions de prestació de serveis a distància, després d’acord entre empresa i treballador.

Les persones que treballin a distància hauran de tenir els mateixos drets, condicions laborals, retribució, promoció, conciliació, que el personal que acudeix al centre de treball, excepte si són inherents a l’activitat presencial.

L’empresa abonarà les despeses del teletreball

– Els teletreballadors tindran dret al fet que se’ls facilitin mitjans per a treballar a distància, així com atenció davant les dificultats tècniques.

– L’empresa haurà de sufragar o compensar les despeses que impliqui teletreballar.

– Treballar a distància no podrà suposar que el treballador assumeixi els costos per a les eines que precisarà per a l’activitat laboral. 

– En conveni col·lectiu es podran establir els mecanismes per a compensar aquestes despeses.

– Als treballadors que ja estiguessin teletreballant abans de la norma se’ls aplicarà igualment, però això no implicarà cap compensació, absorció o desaparició de drets o condicions més beneficioses que estiguessin gaudint.

Contingut mínim obligatori de l’acord de treball a distància o acord de teletreball:

– Inventari de l’equipament necessari per a teletreballar.

– Enumeració de les despeses i quantificació de la compensació de les despeses del treballador a distància i moment en què s’ha d’abonar. Això es correspondrà amb l’indicat en conveni, en el seu cas.

– Horari de treball i regles de disponibilitat.

– Distribució entre el treball presencial i a distància.

– Centre de treball al qual pertany.

– Lloc des d’on teletreballarà.

– Terminis de preavís per a l’exercici de situacions de reversibilitat.

– Procediment en cas d’haver-hi dificultats tècniques que impedeixin el treball.

– Mitjans de control empresarial de l’activitat, si existeixen.

– Durada de l’acord.

– Instruccions dictades per l’empresa, prèvia consulta dels representants, per a la protecció de dades i seguretat de la informació específiques per al treball a distància. 

Modificacions en el treball a distància i percentatge de presencialitat

El treballador a distància podrà passar a fer treball presencial o modificar el percentatge que realitza presencial de manera voluntària. 

La decisió de teletreballar serà voluntària i reversible per a empresa i treballador i s’haurà de comunicar la sol·licitud en un termini previ establert en l’acord per a aquest avís.

No obstant això, la norma dona prioritat al treballador a distància per a ocupar vacants que sorgeixin en modalitat presencial.

Drets dels treballadors a distància

Hauran de garantir-se en els treballadors a distància o modalitat de teletreball:

Dret a la formació: es garantirà l’accés en igualtat de condicions i la formació necessària per a teletreballar. No podran sofrir perjudici en cap de les seves condicions laborals.

Dret a la promoció professional: se’ls haurà d’informar per escrit de les oportunitats que existeixin, encara que siguin presencials.

Dret a rebre els mitjans suficients: se’ls lliuraran els equips necessaris segons l’inventari de l’Acord per a teletreballar.

Dret a la compensació de despeses: l’empresa haurà de compensar les despeses directes relacionades amb els equips i mitjans vinculats a la seva activitat laboral. Es podran incloure complements específics en el conveni col·lectiu.

Dret a un horari flexible: el treballador podrà alterar l’horari de treball, respectant la normativa de treball i descans, conforme als límits que s’hagin establert en l’Acord de teletreball signat amb l’empresa. És a dir, només es permetrà l’horari flexible si es pacta amb l’empresa, no per defecte.

Dret al registre horari: el sistema de registre horari haurà d’incloure l’inici, fi de la jornada, trams d’activitat, temps d’activació d’equips, temps de preparació per a les tasques i lliurament. Sense perjudici de la flexibilitat horària. La nova redacció faculta a l’empresa per a adoptar les mesures que estimi oportunes per a la vigilància i control per a verificar que el treballador compleix les seves obligacions, sempre que siguin mitjans que respectin la seva dignitat.

Dret a la prevenció de riscos laborals: l’avaluació haurà de tenir en compte les característiques del lloc, incloent-hi temps de disponibilitat, descansos, desconnexions. L’empresa haurà d’informar-se sobre els riscos per a poder prevenir-los. Si es produeix una visita al lloc preventiva, haurà de ser autoritzada pel treballador i s’emetrà informe per escrit.

Dret a la intimitat i protecció de dades: l’ús de mitjans telemàtics haurà de respectar els drets del treballador. L’empresa no podrà exigir instal·lar programes en dispositius propietat del treballador, ni exigir l’ús d’aquests ordinadors per a teletreballar. En negociació col·lectiva es podran desenvolupar aquests aspectes.

Dret a la desconnexió digital: els treballadors tindran dret a la desconnexió fora del seu horari de treball. L’empresa haurà de garantir el dret a la desconnexió, limitant l’ús de mitjans de comunicació empresarial en horari de descans i respectant la durada màxima de la seva jornada. Es podrà desenvolupar en conveni col·lectiu.

Drets col·lectius: haurà de garantir-se l’accés a la comunicació amb els representants dels treballadors i activitats organitzades per aquests. Així com els drets de naturalesa col·lectiva. L’empresa haurà de facilitar els mitjans necessaris. La Llei del Teletreball manté un període transitori de 3 anys per a aplicar la norma a les relacions laborals que ja estiguessin regulades per acord o conveni col·lectiu que no prevegin un període de vigència. 

Noves sancions i infraccions relacionades amb el teletreball

No formalitzar per escrit el contracte de treball o no formalitzar l’acord de treball a distància en els termes de la norma serà considerat una infracció greu.

La Llei incrementa la quantia de les sancions fixades a l’article 40 de la LISOS. 

A partir de l’1 d’octubre de 2021, les sancions per no elaborar un acord de teletreball conforme a la normativa oscil·larien entre 751 i 225.018 euros, segons la gravetat dels fets.

Què et sembla la Llei de Teletreball? Has començat a teletreballar en la teva companyia? Ens encantarà llegir els teus comentaris. Escriu-nos més a baix.

Per a ampliar aquesta informació consulti amb Assessoria laboral