28

febr.

2022

Permisos matrimoni i parella de fet

permiso matrimonio pareja de hecho

Els treballadors tenen dret a 15 dies naturals de permís en cas de contraure matrimoni, que poden arribar a ser més si així ho estipula el conveni col·lectiu d’aplicació. A aquests efectes, si el matrimoni se celebra en un dia no laborable, els 15 dies comencen a computar a partir del primer dia laborable següent.

No obstant això, la llei no estableix cap permís retribuït en cas que un empleat s’inscrigui en el registre de parelles de fet. Per tant, només procedeix concedir un permís retribuït en aquesta situació quan el conveni col·lectiu així ho indiqui.

Pot ocórrer que el conveni fixi el permís de 15 dies per a les parelles de fet, que un treballador ho gaudeixi, i que posteriorment contregui matrimoni amb la mateixa persona.

Doncs bé, en aquest cas:

– No procedeix tornar a concedir el permís retribuït de 15 dies al treballador, ja que el permís ja s’haurà consumit.

– La finalitat de la llicència és garantir un període de 15 dies de descans, ja sigui després del matrimoni o després de la unió com a parella de fet. Ara bé, la celebració d’una nova forma d’unió amb la mateixa persona no pot generar un nou permís.

Per ampliar ampliar aquesta informació consulta amb Assessoria laboral