21

des.

2016

La retribució del cònjuge del titular de l’activitat com a despesa deduïble

Retribucion del conyuge

La DGT, a consulta sobre tractament fiscal de la retribució del cònjuge titular de l’activitat empresarial, entén que aquesta retribució té la consideració de despesa deduïble sempre que sigui possible demostrar que el cònjuge treballa en règim de dependència laboral.

​​Entén l’òrgan directiu que serà despesa deduïble la retribució que satisfà al seu cònjuge pel treball que exerceix en l’activitat conformement al mètode d’estimació directa simplificada sempre que el cònjuge o els fills menors del contribuent que convisquin amb ell, treballin habitualment i amb continuïtat en les activitats econòmiques desenvolupades pel mateix, havent d’acreditar-se en els següents termes:

– Contracte laboral.

– Afiliació al règim corresponent de la Seguretat Social.

– Que la contraprestació rebuda pel treball realitzat no sigui superior a la de mercat corresponent a la seva qualificació professional i treball exercit.

A més, el requisit d’afiliació cal entendre-ho referit al Règim General, o a aquells règims especials aplicables que com a treballador per compte d’altri li correspongui, no sent vàlida l’afiliació al Règim Especial de Treballadors Autònoms, ja que aquest no permet l’afiliació d’assalariats.

Les retribucions obtingudes pel cònjuge o fills menors tenen per a aquests la consideració de rendiments del treball, rendiments que estaran sotmesos a la retenció pel titular de l’activitat econòmica. Aquesta doble qualificació procedeix fer-la extensible també a les cotitzacions al Règim d’Autònoms corresponents al cònjuge, quan siguin satisfetes pel titular de l’activitat.

En relació amb aquest cas si les retribucions no tinguessin la consideració de deduïbles, tampoc tindrien la consideració de rendiments per al perceptor.

Si volen poden visionar la consulta de la DGT:

Consulta DGT V1677/2016 de 19 abril 2016 EDJ 2016/80983 

Per ampliar aquesta informació consulti amb Assessoria fiscal