04

set.

2019

Termini d’ingrés de rebuts de l’IAE 2019

rebuts de l'IAE 2019

El Departament de Recaptació de l’Agència Tributària, modifica el termini d’ingrés en període voluntari dels rebuts de l’IAE de l’exercici 2019.

 

Conegui qui han de pagar i qui està exempt del pagament d’aquest impost

 

Termini d’ingrés de rebuts de l’IAE 2019

 

L’informem que igual que en anys anteriors, la Resolució de 13 de juny de 2019, del Departament de Recaptació de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, modifica el termini d’ingrés en període voluntari dels rebuts de l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) de l’exercici 2019 relatius a les quotes nacionals i provincials, quedant fixat des del 16 de setembre fins al 20 de novembre de 2019, tots dos inclusivament.

Qui ha de pagar l’IAE?

 

Estaran obligades a liquidar la quantitat que correspongui en concepte d’IAE (Impost sobre Activitats Econòmiques) totes aquelles entitats que exerceixin una activitat econòmica quan elles, o el grup al qual pertanyen, hagi obtingut un import net de la seva xifra de negoci igual o superior a 1.000.000 d’euros durant el penúltim any anterior al de la meritació de l’IAE. Existint grup quan existeix una unitat de decisió o direcció única, la qual cosa suposa que la majoria dels membres de l’òrgan d’administració d’una entitat són membres de l’òrgan d’administració o alts directius d’una altra.

Al costat d’aquests, existeixen una sèrie de subjectes exempts al pagament de l’IAE:

– Les persones físiques.

– Les societats civils i societats mercantils, que tinguin un import net de la xifra de negocis inferior a 1.000.000 d’euros.

– Els subjectes passius que iniciïn l’exercici de la seva activitat en territori espanyol, durant els dos primers períodes impositius d’aquest impost en què es desenvolupi la mateixa. Les associacions i fundacions de disminuïts físics, psíquics i sensorials, sense ànim de lucre, baix determinades condicions.

– Els contribuents per l’Impost sobre la Renda de no Residents, sempre que operin a Espanya mitjançant establiment permanent, i tinguin un import net de la xifra de negocis inferior a 1.000.000 d’euros.

El seu pagament haurà de ser realitzat a través de les entitats de dipòsits col·laboradores de recaptació (bancs) amb el document d’ingrés que el contribuent rebi. A falta d’aquest o en cas de pèrdua d’aquest, haurà de realitzar-se l’ingrés amb un duplicat que es recollirà en la Delegació o Administracions de l’Agència Estatal d’Administració Tributària corresponents a la província del domicili fiscal del contribuent, en el cas de quotes de classe nacional, o corresponents a la província del domicili on es realitzi l’activitat, en el cas de quotes de classe provincial.

Per a ampliar aquesta informació consulti amb Assessoria fiscal