16

nov.

2022

Endarreriments per variació IPC quan s’imputen en l’IRPF?

Endarreriments per variació IPC quan s'imputen en l'IRPF?

La Direcció General de Tributs (DGT) recorda que la imputació dels rendiments del treball s’ha de realitzar en el període impositiu de la seva exigibilitat.

 

La major retribució que deriva d’aquesta actualització es paga habitualment l’any posterior al que correspon.

 

És habitual que els convenis col·lectius estableixin que les retribucions de cada any s’han d’actualitzar per l’IPC. No obstant això, com la variació de l’IPC no es coneix fins al 31 de desembre de cada any, la major retribució que deriva d’aquesta actualització es paga habitualment l’any posterior al que correspon.

Imaginem que a un treballador al març de 2022 se li abonen els endarreriments de conveni per variació de l’IPC corresponents a l’exercici de 2021. La qüestió que es planteja és si aquesta major retribució s’ha d’imputar en l’IRPF en l’exercici del pagament o en l’exercici al qual correspon l’actualització.

Imputació temporal en l’IRPF

La imputació temporal de rendes es troba recollida en l’article 14 de la LIRPF, que en el seu apartat 1 estableix com a regla general per als rendiments del treball la seva imputació “al període impositiu en què siguin exigibles pel seu perceptor”.

Ara bé, juntament amb aquesta regla general l’apartat 2 del mateix article inclou unes regles especials d’imputació temporal, regles de les quals procedeix esmentar aquí la recollida en el seu paràgraf b), on s’estableix el següent:

“Quan per circumstàncies justificades no imputables al contribuent, els rendiments derivats del treball es percebin en períodes impositius diferents a aquells en què van ser exigibles, s’imputessin a aquests, practicant-se, en el seu cas, autoliquidació complementària, sense sanció ni interessos de demora ni cap recàrrec. Quan concorrin les circumstàncies previstes en el paràgraf a) anterior, els rendiments es consideraran exigibles en el període impositiu en què la resolució judicial adquireixi fermesa.

L’autoliquidació es presentarà en el termini que mitjana entre la data en què es percebin i el final de l’immediat següent termini de declaracions per l’impost”.

En la consulta vinculant a V0969-22, de 3 de maig de 2022 de la DGT, es qüestiona pel consultant la imputació temporal dels endarreriments de conveni per variació de l’IPC corresponents a l’exercici de 2021″, que s’han “abonat al març de 2022”, i es “aclareixi com s’han de tributar els mateixos ja que no tenim indicacions i no sabem si cal tributar-los com indica l’article 14.2 b) de la LIRPF o com a ingressos de 2022.

La DGT resol contestant, tenint en compte les dades referides, que l’aplicació de la normativa d’imputació temporal abans exposada ens porta a considerar que la imputació dels rendiments objecte de consulta procedirà realitzar-la al període impositiu de la seva exigibilitat, circumstància que cal entendre es produeix en 2022 – perquè el seu càlcul ve dau per l’IPC corresponent a 2021, càlcul que exigeix el tancament de l’exercici-, per la qual cosa serà al període impositiu 2022 al qual correspongui la seva imputació.

Per a ampliar aquesta informació consulti amb Assessoria fiscal