Assessorament Delicte d’Apropiació Indeguda

Assessorament Legal en Delictes d'Apropiació Indeguda a Barcelona

delito de apropiacion indebida asesoramiento

Si necessita assessorament sobre qualsevol aspecte relacionat amb el delicte d’apropiació indeguda no dubti a posar-se en contacte amb el nostre despatx,

la primera visita és gratuïta. >

Delicte d’Apropiació Indeguda

El delicte d’apropiació indeguda sanciona a una persona que sobre la base d’un títol legítim o a la possessió legítima d’una cosa, s’ensenyoreix d’aquesta cosa o d’aquest bé, causant un perjudici patrimonial al legítim propietari. El ben apropiat pot ser un ben moble, immoble, diners o actiu patrimonial.

La pena aplicable a aquest delicte és una pena de multa de tres a sis mesos quan el valor de l’apropiat excedeix de 400 euros. Quan es tracten de béns de valor artístic, històric, cultural o científic la pena serà de sis mesos a dos anys de presó.

Es considera apropiació indeguda i es castiga com a tal a qui, va rebre una cosa per error del transmitent i que nega haver rebut aquesta cosa. Aquest delicte es castiga amb una pena de multa de tres a sis mesos, sempre que la quantia excedeixi de 400 Euros.

Circumstàncies necessàries

Perquè pugui considerar-se que s’ha comès un delicte d’apropiació indeguda, és necessari que es donin totes les circumstàncies següents:

• Que el subjecte actiu tingués un títol que determinés la seva legítima possessió dels diners, efectes, valors o qualsevol altra cosa moble o actiu patrimonial. Això significa que ha d’existir una relació jurídica que permeti a una persona posseir una cosa que no és seva.
• El subjecte passiu serà el propietari que voluntàriament va accedir a traslladar la possessió al subjecte actiu, amb la provisionalitat o temporalitat determinada per la relació jurídica que intervé entre tots dos.
• L’acció que dóna lloc a la comissió del delicte és l’abusar de la confiança convertint-se en propietari del que només s’era posseïdor.
• Doble resultat d’enriquiment del subjecte actiu i empobriment o perjudici patrimonial del subjecte passiu.
• Ànim de lucre que presideix i impulsa tota l’actuació de l’individu i que consisteix en la intenció d’obtenir qualsevol avantatge, utilitat o benefici.

Modalitat agreujada d’apropiació indeguda

A més, existeixen modalitats agreujades; és a dir, conductes que són també delicte d’apropiació indeguda, però que a causa de circumstàncies concretes es consideren més greus que la modalitat bàsica, i per això la seva pena és major. Són els mateixos supòsits que estableix el Codi per agreujar el delicte d’estafa. Alguns exemples són:

• Que el delicte recaigui sobre coses de primera necessitat o habitatges.
• Que recaigui sobre béns que integrin el patrimoni artístic, històric, cultural o científic.
• Que revista especial gravetat atenent a la situació econòmica que deixi a la víctima o a la seva família.
• Que el valor de l’apropiat superi els 50.000 €.
• Que es cometi abusant de les relacions personals existents entre víctima i apropiador, o aprofitant-se de la seva credibilitat empresarial o professional.

Pena pel delicte d’apropiació indeguda

La pena és diferent segons les classificacions exposades a l’apartat anterior. A més, cal tenir en compte que la pena de l’apropiació indeguda s’estableix per remissió a les penes determinades en el delicte d’estafa.

Tipus bàsic del delicte d’apropiació indeguda: presó de sis mesos a tres anys.

Delicte lleu d’apropiació indeguda: multa d’un a tres mesos.

Tipus agreujat del delicte d’apropiació indeguda: presó d’un a sis anys i multa.

Els advocats del departament penal de Gremicat estan especialitzats en el delicte d’apropiació indeguda, havent intervingut en múltiples processos relacionats amb el delicte d’estafa.

Si necessita assessorament sobre qualsevol aspecte relacionat amb el delicte d’apropiació indeguda no dubti a posar-se en contacte amb el nostre despatx, la primera visita és gratuïta.

Si te ha parecido interesante compártelo en redes sociales, gracias!
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+