20

jul.

2022

Conveni col·lectiu aplicable en cas de dues activitats

Conveni col·lectiu aplicable en cas de dues activitats

En funció del denominat “principi d’unitat d’empresa”, el conveni col·lectiu aplicable en una empresa ha de ser el que correspongui a l’activitat principal d’aquesta

Un canvi en aquesta activitat principal implicaria necessàriament un canvi de conveni d’existir un altre en l’àmbit funcional del qual passi a enquadrar-se de manera més específica

 

 

En funció del denominat “principi d’unitat d’empresa”, el conveni col·lectiu aplicable en una empresa ha de ser el que correspongui a l’activitat principal d’aquesta. Si una empresa desenvolupa una o més activitats el conveni aplicable seria el de la principal (l’activitat que suposi major facturació). Un canvi en aquesta activitat principal implicaria necessàriament un canvi de conveni d’existir un altre en l’àmbit funcional del qual passi a enquadrar-se de manera més específica.

No és estrany que una empresa desenvolupi diverses activitats, ja sigui per una estratègia de diversificació del negoci o de creixement. És aquests casos sorgeixen dubtes sobre si s’ha d’aplicar un únic conveni col·lectiu o si s’ha d’aplicar el conveni vigent per a cadascuna d’elles.

Així, ens poden sorgir dubtes a l’hora de determinar quin conveni col·lectiu es deu aplicar en el si d’una empresa o centre de treball, on coexisteixen activitats diferents, com pot ser, per exemple, d’una banda, l’activitat comercial del lloguer dels béns immobles, i per un altre la neteja d’aquests.

El Tribunal Suprem i el “principi d’unitat d’empresa”

Amb l’objectiu de buidar els dubtes, el Tribunal Suprem es va pronunciar el 29 de gener de 2002 determinant que s’ha de considerar com a aplicable el conveni col·lectiu de l’activitat principal, és a dir, l’activitat de major facturació, en aplicació del principi d’unitat de l’empresa. Diferent seria el cas en què no existís una activitat predominant en l’empresa, perquè en tal cas, d’acord amb la Sentència del Tribunal Suprem de data 15 de juny de 2005 serien d’aplicació diferents tipus de conveni col·lectiu, en funció de l’activitat que es desenvolupés.

Exemple:

Una empresa que té dues activitats:

– Lloguer de béns immobles Cte. Propi: *CNAE 6820 (Lloguers residencials, locals) 80%

– Habitatges Vacacionals: 20%

Actualment es compta amb dos auxiliars d’administratiu, per a la gestió dels lloguers a les quals se li aplica el conveni d’oficines i despatx.

Es pretén contractar una persona com a netejadora que prestarà serveis en les oficines de l’empresa, així com fer la neteja de les entrades i sortides en els habitatges vacacionals.

Quin conveni col·lectiu cal aplicar?

No hauria de plantejar-se l’aplicació d’un Conveni Col·lectiu diferent per a la contractació d’una persona perquè prestés serveis de neteja en les oficines i habitatges, sinó el mateix Conveni Col·lectiu d’Oficines i Despatxos que per si mateix preveu la categoria professional del personal de neteja.

Veiem com s’estableix l’àmbit personal d’aplicació en l’article 3, on es determina que el conveni s’aplicarà a les persones treballadores que desenvolupin les relacions de treball en les empreses l’activitat principal de les quals sigui la relacionada amb activitats d’oficines, despatxos i en general de prestació de serveis de tipus administratiu.

En aquest cas, d’acord amb el criteri jurisprudencial, encara que en el si d’una empresa coexisteixin diferents activitats, el conveni col·lectiu que s’haurà d’aplicar serà el corresponent a l’activitat predominant d’aquesta.

En aquest sentit, en el present cas serà aplicable el mateix conveni d’Oficines i Despatxos, que per si mateix ja comprèn el grup professional que desenvolupi les labors de neteja.

Per a ampliar aquesta informació consulti amb Assessoria laboral.