28

feb

2018

Compensació en concepte de vacances anuals no gaudides

Compensación por vacaciones anuales no disfrutadas

Un treballador que no hagi pogut exercir el seu dret a vacances anuals retribuïdes abans de finalitzar la relació laboral, per raons alienes a la seva voluntat, té dret a una compensació econòmica.

En la sentència del TJUE de 29 de novembre de 2017 s’assenyala que el Dret de la Unió s’oposa a disposicions o pràctiques nacionals segons les quals un treballador no pot ajornar, i si escau acumular, fins al moment de la conclusió de la seva relació laboral, drets a vacances anuals retribuïdes no exercits corresponents a diversos períodes de meritació consecutius, per la negativa de l’empresari a retribuir aquestes vacances.

Referent a això, el Tribunal de Justícia recorda la seva jurisprudència segons la qual un treballador que no hagi pogut exercir el seu dret a vacances anuals retribuïdes abans de finalitzar la relació laboral per raons alienes a la seva voluntat té dret a una compensació econòmica.

En els assumptes que van donar lloc a aquesta jurisprudència, els treballadors afectats no havien pogut exercir el seu dret a vacances anuals retribuïdes a causa de la seva baixa laboral per malaltia. El Tribunal de Justícia considera que, contràriament a una situació en la qual el treballador no hagi pogut gaudir de les seves vacances anuals retribuïdes per causa de malaltia, l’empresari que no permeti a un treballador exercir el seu dret a vacances anuals retribuïdes ha d’assumir les conseqüències.

Per tant, mancant disposicions nacionals que estableixin una limitació de l’ajornament de les vacances conforme a l’exigit pel Dret de la Unió, admetre una extinció dels drets a vacances anuals retribuïdes adquirits pel treballador implicaria dotar de validesa a un comportament que donaria lloc a un enriquiment injust de l’empresari en detriment de l’objectiu de la Directiva de preservar la salut del treballador.

Per ampliar aquesta informació consulti amb Assessoria laboral

Si te ha parecido interesante compártelo en redes sociales, gracias!
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn