18

gen.

2023

Com recuperar l’IVA en cas de concurs de creditors?

Com recuperar l'IVA en cas de concurs de creditors?

Si el seu client és declarat en concurs de creditors, haurà d’efectuar els tràmits de recuperació de l’IVA dins dels tres mesos següents a la publicació en el BOE d’aquesta circumstància.

 

En cas que el crèdit mereixi la consideració d’incobrable o que el deutor sigui declarat en concurs sense que s’hagi fet efectiva la contraprestació, es permet recuperar al subjecte passiu aquestes quotes d’IVA reportat que ha ingressat en Hisenda.

 

 

Si el seu client és declarat en concurs de creditors, haurà d’efectuar els tràmits de recuperació de l’IVA dins dels tres mesos següents a la publicació en el BOE d’aquesta circumstància.

Com és sabut, els empresaris i professionals han d’ingressar l’Impost sobre el Valor Afegit (“IVA”) reportat derivat de les operacions que realitzen en el moment de presentar l’autoliquidació de l’IVA corresponent al període de liquidació de la meritació s’hagi produït o no el cobrament de la contraprestació.

En cas que el crèdit mereixi la consideració d’incobrable o que el deutor sigui declarat en concurs sense que s’hagi fet efectiva la contraprestació, es permet recuperar al subjecte passiu aquestes quotes d’IVA reportat que ha ingressat en Hisenda. Tot això s’articula mitjançant la modificació de la base imposable. No obstant això, la Llei de l’IVA exigeix que es compleixin determinats requisits (temporals, materials i formals) i circumstàncies, perquè aquesta modificació pugui produir-se.

Concurs de creditors

Després de la moratòria concursal i en l’actual context de crisi, moltes empreses s’estan veient obligades a presentar concurs de creditors, per trobar-se en una situació d’insolvència.

Això es realitza per a aconseguir seguir amb el negoci, però molts dels creditors es troben preocupats per la recuperació de l’IVA.

En vista d’aquesta situació, les empreses i autònoms presenten una inquietud sobre si podran recuperar l’IVA si el seu client es declara en concurs de creditors i quins són els mecanismes per a recuperar el deute.

En aquest cas, podem dir-li que les empreses que posseeixen factures pendents de cobrament d’un client que s’ha declarat en concurs de creditors, poden recuperar l’IVA d’aquestes factures en modificar la base imposable d’aquestes.

Si un client deixa de pagar-li una factura, haurà d’esperar sis mesos o un any des que va tenir lloc l’operació per a poder iniciar els tràmits de recuperació de l’IVA (si la seva empresa factura més de 6.010.121,04 euros anuals, haurà d’esperar necessàriament un any). Aquesta recuperació es realitza emetent una factura rectificativa sense IVA i, paral·lelament, declarant un menor IVA repercutit en la declaració mensual o trimestral corresponent.

No obstant això, si abans que transcorrin aquests terminis el seu client és declarat en concurs de creditors, haurà d’anticipar els tràmits de recuperació de l’IVA, posant especial cura perquè no se li passi el termini per a realitzar-los. En aquest cas:

– Haurà d’emetre la factura rectificativa en el termini de tres mesos des de la publicació en el BOE de l’acte de declaració de concurs i enviar-la al client (remetent també una còpia a l’administrador concursal). Remeti la factura rectificativa i la còpia per burofax, de manera que quedi constància de l’enviament.

– Disposarà d’un mes més des de l’emissió de la factura rectificativa per a comunicar a Hisenda, mitjançant el formulari específic que apareix en la seva seu electrònica, que ha efectuat aquesta rectificació.

En tot cas, recordi que no podrà rectificar les factures per operacions el pagament de les quals estigui cobert per assegurances de crèdit o afermat per entitats de crèdit ni que gaudeixin de garantia real (en tots els casos, per la part que estigui coberta, afermada o garantida). Així mateix, tampoc podrà rectificar l’IVA derivat d’operacions efectuades amb persones o entitats vinculades.

Compte amb els terminis

Com s’ha indicat, el termini del qual es disposa per a recuperar l’IVA en cas de concurs és relativament curt (només tres mesos). Això és així perquè la pròpia Hisenda també compareix en el concurs com un creditor més i necessita saber quant abans quin és l’import que ha de reclamar a l’empresa concursada. Pensi que, quan la seva empresa recupera l’IVA repercutit, el client concursat passa a ser el deutor d’aquest impost enfront d’Hisenda, ja que ha de computar un menor IVA suportat en les seves declaracions.

El principal problema en aquests casos és, precisament, conèixer a temps que s’ha publicat l’acte de declaració de concurs. L’administrador concursal ha de comunicar aquesta circumstància a tots els creditors, però moltes vegades pot retardar-se. Per tant, si té sospites que algun dels seus clients caurà en concurs, consulti periòdicament el BOE en la qual es publiquen els anuncis de concursos.

Per a ampliar aquesta informació consulti amb Assessoria fiscal