20

mar

2017

Declaració béns estranger (Model 720)

Declaración bienes extranjero (Modelo 720)

Abans del 31 de març ha de presentar-se la declaració model 720, informant dels béns que es tinguin a l’estranger.

Tenen aquesta obligació les persones físiques residents a Espanya així com les societats i entitats residents i els establiments permanents d’entitats estrangeres.

Els béns i drets a declarar són els següents:

a) Comptes bancaris de les quals siguem titulars o beneficiaris, o en les quals figurem com autoritzats, o d’alguna altra forma ostentem poder de disposició.

b) Accions, participacions o qualsevol títols, actius, valors o drets representatius del capital social, fons propis o patrimoni de tot tipus d’entitats, o de la cessió a tercers de capitals propis, dels quals siguem titulars; I així mateix, assegurances de vida o invalidesa dels quals siguem tomadors i rendes vitalícies o temporals de les quals siguem beneficiaris.

c) Béns immobles i drets sobre béns immobles dels quals siguem titulars.

No hi ha obligació d’informar quan el valor conjunt dels béns i drets de cadascuna d’aquestes tres categories sigui inferior a 50.000 €.

La declaració s’ha de presentar telemàticament.

L’obligació de declarar va acompanyada d’un sever règim coactiu. Si no complim amb l’obligació d’informar, s’entendrà que aquests béns i drets es van adquirir amb renda no declarada, i aquesta renda s’imputarà al període impositiu més antic no prescrit. No podrem al·legar prescripció i les sancions són molt elevades:

a) Per la presumpció de renda no declarada:es considera en tot cas una infracció molt greu, que comporta una sanció del 150% de la quota tributària que es determini.

b) Per la falta de presentació de la declaració, la seva presentació incompleta, inexacta o amb dades falsejades se sanciona amb 5.000 euros per cada dada o conjunt de dades referides a un mateix bé o dret que hagués hagut d’incloure’s a la declaració o haguessin estat aportats de forma incompleta, inexacta o falsa, amb un mínim de 10.000 euros.

Si es presenta fora de termini però sense requeriment previ d’Hisenda, es redueix a 100 euros per cada dada o conjunt de dades, amb un mínim de 1.500 euros. Aquesta és també la sanció per al cas de no presentar la declaració telemàticament.

Per ampliar aquesta informació consulti amb Assessoria fiscal

Si te ha parecido interesante compártelo en redes sociales, gracias!
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+