04

jun

2014

Ultraactivitat dels Convenis Laborals

header_logo_gremicat

L’article 86.3 de l’Estatut dels Treballadors estableix que, transcorregut un any des de la denúncia del conveni col·lectiu sense que s’acordi un de nou o es dicti un laude arbitral, aquell perdrà, excepte pacte en contrari, vigència i s’aplicarà, si ho hi hagués, el conveni col·lectiu d’àmbit superior que fos aplicable.

La famosa Disposició Transitòria Quarta de la Llei 3/2012 publicada el 07 de juliol de 2012, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral, va establir que, per als convenis col·lectius que haguessin estat denunciats abans del 8 de juliol de 2012, el termini d’un any s’aplicaria des del 08 de juliol de 2013.

No obstant això, en la pràctica hem pogut veure que, una vegada arribats al 08 de juliol de 2013, no s’han produït tals canvis, o almenys, amb tota la intensitat que s’esperava. El motiu de tot això pot haver estat que la pròpia redacció de la Llei no va ser prou precisa ni explícita, la qual cosa ha donat lloc a nombroses interpretacions doctrinals.

Així per exemple, una gran majoria del sector doctrinal defensa que la regulació de la ultraactivitat del conveni col·lectiu és dispositiva per a les parts, és a dir que per determinar la vigència d’aquests convenis s’ha d’atendre al contingut del propi text convencional. Si aquest text estableix que el conveni solament deixa de tenir vigència quan s’aconsegueixi un nou pacte que ho substitueixi, aquesta clàusula és plenament vàlida i el conveni continuarà vigent després del 8 de juliol de 2013.

Per contra, un altre sector doctrinal, defensa que la intenció del legislador en tot moment ha estat la d’establir un mecanisme de caducitat del propi conveni després d’un període de temps negociant i sense aconseguir cap acord. Per tant, defensen la idea que els convenis col·lectius denunciats amb anterioritat a la Reforma Laboral i en els quals no s’hagués aconseguit acord, el 8 de juliol de 2013 haurien deixat de tenir vigència plenament, i s’ha d’aplicar, si existeix, el conveni col·lectiu d’àmbit superior.

Doncs bé, davant aquesta incertesa legal, i amb la finalitat d’evitar un conflicte laboral amb els seus treballadors, moltes empreses han optat per seguir aplicant la regulació continguda en aquests convenis col·lectius, tot i que poguessin considerar que legalment el conveni ha deixat de tenir vigència.

Per ampliar aquesta informació consulteu amb Assessoria Laboral

Mas información contactando con Asesoría Gremicat 

El presente escrito constituye una mera Nota Informativa, no pudiendo ser tenida en cuenta como base para un consejo jurídico. En consecuencia, cualquier actuación a realizar de acuerdo con la información facilitada deberá someterse al preceptivo análisis por parte de un profesional especialista en la materia, declinando GREMICAT S.L. cualquier responsabilidad por un uso inadecuado de la presente comunicación.

Si te ha parecido interesante compártelo en redes sociales, gracias!
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+