15

nov

2011

Normativa laboral per a les eleccions del 20-N

header_logo_gremicat

A).- Permís als TREBALLADORS- ELECTORS que el dia de les eleccions no gaudeixen del descans setmanal

1. Les empreses han de concedir a les persones treballadores que tinguin la condició d’electores i que no gaudeixin en aquesta data de descans setmanal, un permís de com a màxim quatre hores dins de la jornada laboral que els correspongui perquè puguin exercir el seu dret al vot .


2. El permís esmentat té caràcter de no recuperable i es retribueix amb el salari que correspondria a la persona treballadora si hagués prestat els seus serveis normalment.

3. No cal concedir l’esmenta’t permís a les persones treballadores que facin una jornada que coincideixi parcialment amb l’horari d’obertura dels col·legis electorals si la coincidència és com a màxim de dues hores; si és de més de dues hores i menys de quatre, s’ha de concedir un permís de dues hores, i si aquesta coincidència és de quatre o més hores s’ha de concedir el permís general de quatre hores.

4. S’ha de reduir proporcionalment la durada del permís esmentat a les persones treballadores que el dia de la votació facin una jornada inferior a l’habitual, legal o convinguda.

5. Les persones treballadores que tinguin una jornada l’horari de la qual no coincideixi ni totalment ni parcialment amb el dels col·legis electorals no tenen dret a cap permís.

B).- Permís als TREBALLADORS – MEMBRES DE MESA ELECTORAL o INTERVENTORS que el dia de les eleccions no gaudeixen del descans setmanal

1. A les persones treballadores que el 20-N no gaudeixin de descans setmanal i que acreditin la condició de membres de mesa electoral o d’interventors, se’ls ha de concedir el permís corresponent a la jornada completa del dia esmentat i, a més, un permís corresponent a les cinc primeres hores de la jornada laboral del dia immediatament posterior.

2. Aquests permisos, de caràcter no recuperable, s’han de retribuir per l’empresa un cop justificada l’actuació com a membre de mesa o interventor.

C).- Permís als TREBALLADORS – MEMBRES DE MESA ELECTORAL o INTERVENTORS que el dia de les eleccions gaudeixen del descans setmanal

El permís de les cinc primeres hores anteriors es fa extensiu a totes les persones treballadores que gaudeixin del descans setmanal el dia de la votació i que acreditin la seva condició de membre de la mesa o interventor, en les mateixes condicions que abans.

 

D).- Permís als TREBALLADORS – APODERATS que el dia de les eleccions no gaudeixen del descans setmanal

Les empreses han de concedir un permís retribuït durant la jornada completa del 20-N i de caràcter no recuperable a les persones treballadores que acreditin la condició d’apoderades i que aquest dia no gaudeixin de descans setmanal

Altres qüestions:

Possibilitat de canvi de torn

Si alguna de les persones treballadores compreses en els casos B, C i D hagués de treballar en el torn de nit en la data immediatament anterior a la jornada electoral, l’empresari o l’empresària, a petició de la persona interessada, ha de canviar el torn per tal que pugui descansar la nit anterior a les eleccions.

Càlcul del salari de les persones treballadores amb dret al permís

Si el salari a percebre per les persones treballadores amb dret al permís retribuït i no recuperable està constituït en part per una prima o incentiu, la part esmentada s’ha de calcular d’acord amb la mitjana percebuda per les persones treballadores pel concepte esmentat en els sis mesos treballats immediatament anteriors.

Permís per formular la sol·licitud de certificació per exercir el vot per correu

1. S’ha de concedir un permís, retribuït i de caràcter no recuperable, de com a màxim quatre hores lliures, dins de la jornada laboral que els correspongui, a les persones treballadores que facin funcions lluny del seu domicili habitual o en altres condicions de les quals es derivin dificultats per exercir el dret de sufragi DEL 20-N, perquè puguin formular personalment la sol·licitud de certificació necessària per poder emetre el seu vot per correu.

2. Del permís esmentat, se’n podrà gaudir des de la data de la convocatòria fins al dia 10 de novembre de 2011.
Mas información contactando con Asesoría Gremicat Gremicat a facebookGremicat a twitter
El presente escrito constituye una mera Nota Informativa, no pudiendo ser tenida en cuenta como base para un consejo jurídico. En consecuencia, cualquier actuación a realizar de acuerdo con la información facilitada deberá someterse al preceptivo análisis por parte de un profesional especialista en la materia, declinando GREMICAT S.L. cualquier responsabilidad por un uso inadecuado de la presente comunicación.

Si te ha parecido interesante compártelo en redes sociales, gracias!
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+