05

set

2018

Treball en diumenge i dies festius

trabajar en domingo y dias festivos

En alguns sectors com el comerç o la restauració els empleats solen treballar de dilluns a dissabte. A més, algunes empreses també presten serveis els diumenges i els festius.

Aspectes a tenir en compte si els teus empleats treballen en diumenges i festius

En aquests casos, sol haver-hi controvèrsies amb empleats que es neguen a treballar més festius o que es queixen del salari percebut pel treball efectuat en aquests dies.

Cas 1

Doncs bé, si una empresa sap que, a causa de les necessitats del seu negoci, els seus empleats hauran de treballar durant alguns diumenges i festius, és recomanable reflectir aquesta condició en els contractes de treball a l’inici de la relació laboral. Així podrà obligar-los a treballar aquests dies sense problemes.

A partir d’aquí, si un empleat es nega a complir amb aquesta obligació:

- Si l’afectat avisa uns dies abans que no es presentarà el proper diumenge o festiu requerit per l’empresa, el recomanable és que aquesta li lliuri una carta recordant-li la seva obligació de fer-ho (d’acord amb el seu contracte). En aquesta notificació és aconsellable citar a l’afectat per al dia en qüestió, perquè quedi constància de l’ordre empresarial.

- Si l’afectat no es presenta (amb independència que se li hagi lliurat la carta indicada en el punt anterior), l’empresa podrà sancionar-li segons la graduació de la sanció que fixi el conveni col·lectiu per als casos de desobediència i d’absència injustificada al treball.

Si en arribar el següent festiu el treballador es torna a absentar, el conveni permetrà a l’empresa imposar una sanció de grau superior (fins i tot l’acomiadament disciplinari) per reincidència.

A més, l’empresa ho tindrà fàcil per demostrar la reincidència: disposarà de la citació per escrit i de la imposició de la sanció després del primer incompliment.

Cas 2

No obstant això, pot ser que l’empresa no hagi fixat en els contractes l’obligació de prestar serveis en diumenges i/o festius. Així doncs, pot ser que els contractes només previnguin que la jornada de treball es desenvoluparà de dilluns a divendres o de dilluns a dissabte. En aquests casos:

- Si el treballador no ha treballat mai en festiu, podrà negar-se a fer-ho, i la seva negativa serà lícita.

- Si un treballador porta diversos anys en els quals sempre ha treballat els diumenges i festius en els quals se li ha requerit, l’empresa podria al·legar que la condició de treballar en aquests dies s’ha incorporat al contracte de treball (ja que l’afectat ha acceptat tàcitament aquesta condició al llarg del temps), per la qual cosa ara no pot negar-se a fer-ho.

No obstant això, un canvi d’aquest tipus implica un perjudici per al treballador i suposaria una modificació substancial de condicions, la implantació de les quals requereix un procediment específic. Per tant, el treballador podria oposar-se a una “modificació tàcita”, al·legant que ell mai la va consentir expressament i que, per exemple, les hores treballades en festius eren extres, compensades amb dies de descans en les següents setmanes.

Per tant, si l’empresa vol obligar a treballar en diumenges i/o festius a un empleat el contracte del qual no preveu aquesta possibilitat, només podrà fer-ho si tramita una modificació substancial de les condicions de treball. Per a això, haurà de seguir un procediment especial i acreditar causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció.

Retribució dels dies

Si un empleat, a part de treballar durant la seva jornada ordinària setmanal, ha de prestar els seus serveis de forma excepcional i per raons tècniques o organitzatives durant un festiu o un dia de descans setmanal, l’empresa ha de compensar-li d’una de les següents maneres:

- O bé ha de concedir-li un descans compensatori igual al nombre d’hores treballades en festiu o en el dia de descans (perquè en còmput anual no se superi la jornada màxima de treball pactada).

- O bé haurà d’abonar-li, a més dels salaris corresponents a la setmana, l’import de les hores treballades en el dia festiu o de descans setmanal incrementades en un 75%. En aquest cas, l’empresa haurà d’assegurar-se que el treballador no supera les 80 hores extres que operen com a topall màxim anual.

D’altra banda, si l’empresa compta amb treballadors que presten els seus serveis habitualment en diumenges i en festius, no haurà de compensar de cap manera especial el treball realitzat en aquests dies:

- En aquests casos, els treballadors ja han estat contractats per treballar en diumenges i festius. És a dir, el seu calendari laboral s’ha confeccionat considerant que aquests dies són laborables i que, sumant totes les hores treballades, no se supera la jornada anual fixada en el conveni.

- Per tant, únicament s’ha d’abonar el salari segons conveni, sense cap tipus de recàrrec o increment.

En qualsevol cas, amb independència de si el treball en diumenge o en festius és excepcional o habitual, l’empresa ha de revisar prèviament si el conveni regula com ha de retribuir-se el treball efectuat en aquests dies (en aquest cas preval el fixat en el conveni).

Per ampliar aquesta informació consulti amb Assessoria laboral

Si te ha parecido interesante compártelo en redes sociales, gracias!
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+