11

mar

2019

Model 720: Declaració béns a l’estranger

notificacion telematica

El 1 d’abril finalitza el termini per presentar el model 720 per informar dels béns que es tenen a l’estranger.

Estan obligades les persones físiques residents a Espanya, així com les societats i entitats espanyoles i els establiments permanents d’entitats estrangeres.

Els béns i drets a declarar són els següents:

a) Comptes bancaris: ja siguin titulars, beneficiaris, o fins i tot simples autoritzats.

b) Accions, participacions o qualssevol títols, actius i valors.
I, així mateix, les assegurances de vida o invalidesa i rendes vitalícies o temporals.

c) Béns immobles i drets sobre béns immobles.

Només hi ha obligació d’informar quan el valor conjunt dels béns i drets de cadascuna d’aquestes tres categories sigui major a 50.000 € o quan, havent-se ja declarat en un exercici anterior, s’hagi produït un increment de més de 20.000€ o la transmissió d’algun actiu.

Si no complim amb l’obligació d’informar, s’entendrà que aquests béns i drets es van adquirir amb renda no declarada i se’ns impedirà al•legar prescripció amb el que, en tot cas, haurem de tributar pel 100% fins i tot si ja ho vam fer en el seu moment, i a la quantitat que es liquidi caldrà afegir una multa del 150% d’aquest import.

A més, per la falta de presentació de la declaració, la seva presentació incompleta, inexacta o amb dades falsejades se sanciona amb 5.000 euros per cada dada, amb un mínim de 10.000 euros. Encara que si ho fem voluntàriament abans que ens requereixi hisenda aquesta multa es queda en 100 euros per cada dada o conjunt de dades, amb un mínim d’1.500 euros.

La severitat d’aquest règim sancionador fa que haguem de prestar especial atenció a aquesta obligació i procurar complir-la puntualment.

Per ampliar aquesta informació consulti amb Assessoria fiscal

Si te ha parecido interesante compártelo en redes sociales, gracias!
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+