07

jun

2017

La separació del soci

Separacion del socio

La separació del soci per falta de repartiment de dividends i la valoració de la quota de participació.

L’1 de gener de 2017 va entrar en vigor l’art.348 bis de la Llei de Societats de Capital, que estableix la possibilitat de separar-se els socis per la no distribució d’un terç dels beneficis haguts en l’exercici anterior.

Per això, creiem d’interès assenyalar quins són els pressupostos per a l’aplicació d’aquest precepte:

-Ha d’haver transcorregut cinc exercicis des de la inscripció de la societat en el Registre Mercantil.

-S’exigeix que el soci hagi votat a favor de la distribució de dividends o, si escau, que haguessin votat en contra de la retenció, doncs el sentit del vot dependrà segons estigui redactat el punt de l’ordre del dia.

-És necessari que la junta general no acordi un repartiment de dividends de, almenys, un terç dels beneficis propis de l’explotació de l’objecte social durant l’exercici anterior. Per fixar la base de repartiment, segons ha assenyalat la jurisprudència, caldrà partir del resultat de l’exercici i eliminar els beneficis extraordinaris (ingressos aliens a l’activitat típica de l’empresa).

-Així mateix, els beneficis hauran de ser legalment repartibles. Això és, es podran no repartir beneficis quan això es justifiqui en una limitació legal (per exemple, davant la necessitat de compensar pèrdues o de dotar reserves legals o estatutàries).

Quant a l’exercici del dret de separació, cal indicar que:

-Ha d’exercitar-se en el termini d’un mes a comptar des que s’hagués celebrat la Junta General Ordinària en la qual s’hagués adoptat l’acord en qüestió.

-Mitjançant una comunicació per escrit, dirigida a la societat, produint efectes des del moment de la recepció, sense que es requereixi acceptació per part de la Societat.

Pel que fa als efectes, aquests serien els mateixos que els previstos per al procediment comú de separació socis, de manera que es procediria a una valoració consensuada de les accions o participacions socials i, a falta d’acord, serà un auditor de comptes nomenat pel registre mercantil, a sol·licitud de qualsevol de les parts, qui determinarà el valor raonable de les mateixes.

El departament jurídic de GREMICAT queda a la seva disposició per assessorar-li en relació amb les qüestions que referent a això se li puguin plantejar i buscar l’estratègia més adequada en defensa dels seus interessos.

Per ampliar aquesta informació consulti amb Assessoria jurídica

Si te ha parecido interesante compártelo en redes sociales, gracias!
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+