Altres
Serveis

Demaneu

Presupost

Certificats digitals

L’Agència Tributària i la Seguretat Social estan potenciant l’ús telemàtic, incloent tant les empreses com els autònoms en el programa d’obligatorietat de recepció de notificacions telemàtiques. Aquesta inclusió fa que sigui necessari disposar d’un certificat o una firma digital amb la finalitat de poder accedir a aquestes notificacions. Com a autoritat reconeguda per a l’emissió de certificats digitals, us oferim la gestió dels tràmits corresponents:

• Emissió del certificat digital sense necessitat de desplaçament

• Comunicació del període de renovació

Apoderament per a rebre notificacions de l’Agència Tributària i de la Seguretat Social

Assegurances

Tota empresa està exposada a múltiples riscos generats per la pròpia activitat. Des de la nostra corredoria d’assegurances, realitzem un estudi per cobrir aquests riscos mitjançant la pòlissa més adequada a les vostres necessitats i us oferim les prestacions següents:

• Possibilitat de treballar amb totes les asseguradores

• Assegurances per a empreses, professionals i particulars

• Estudi personalitzat de cada proposta i tracte familiar

• Agilitat, seguiment i informació de l’estat dels sinistres

Prevenció de riscos laborals

La Llei de prevenció de riscos laborals obliga l’empresari a elaborar i implantar el Pla de prevenció de riscos laborals, que, a més, ha de ser integrat en el sistema general de gestió. Per portar a terme amb èxit, us oferim la nostra experiència en aquest àmbit:

• Assessorament per a la correcta implantació del Pla de prevenció

• Informació per evitar inspeccions i elevades sancions econòmiques

• Avaluació de riscos, Pla de prevenció i formació

• Planificació i desenvolupament d’activitat preventives

Llei de protecció de dades

La labor jurídica d’adequar una empresa a la Llei de protecció de dades (LOPD), no només serveix per a complir la llei i evitar sancions administratives, sinó també per protegir la vostra empresa i garantir la seva plena seguretat jurídica i la confidencialitat de la informació. El nostre equip d’experts s’ocuparà de tot per garantir-ne el correcte acompliment.

• Assessorament i informació per evitar possibles sancions econòmiques per denúncies rebudes

• Informació i suport per als tràmits de comunicació i registre de les dades de l’empresa (digitals i en paper)

• Avaluació i pressupost personalitzat per a cada empresa

Registre d'empreses acreditades (REA)

Tota empresa que contracti o subcontracti la realització de qualsevol treball en una obra ha d’acreditar que està inscrita en el Registre d’Empreses Acreditades depenent de l’autoritat laboral on estigui situat el seu domicili social. Com a Autoritat de Registre Reconeguda, ens encarreguem de facilitar-vos aquests tràmits:

• Autoritat de registre reconeguda per gestionar els tràmits.

• Accés a qualsevol obra sense problemes burocràtics

• Inscripció en el REA sense necessitat de desplaçament

• Comunicació del període de renovació

home_icono_03

Demaneu
PRESSUPOST