header_logo_gremicat

CONDICIONS GENERALS D’ÚS

 

Les presents Condicions Generals d’Ús (d’ara endavant, “les Condicions Generals”) regeixen l’accés i la utilització del lloc web accessible mitjançant el nom de domini www.gremicat.cat i els seus subdominis (d’ara endavant, “el Lloc web”).

 

El simple accés al Lloc web atribueix a qui ho realitza la condició d’Usuari del Lloc web (d’ara endavant, “el “Usuari”) i implica l’acceptació de tots els termes inclosos en aquestes Condicions Generals. En cas de no estar d’acord amb aquestes Condicions Generals, l’Usuari ha d’abandonar immediatament el Lloc web sense utilitzar-ho.

 

Per mitjà de l’acceptació de les presents Condicions Generals, l’Usuari manifesta:

 

a. Que ha llegit, entén i comprèn l’aquí exposat.

b. Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.

 

L’Usuari ha de llegir atentament les presents Condicions Generals cada vegada que accedeixi al Lloc web, ja que el mateix i aquestes Condicions Generals poden sofrir modificacions.

 

El titular del Lloc web es reserva la facultat de realitzar, a qualsevol moment i sense necessitat de preavís, qualsevol modificació o actualització dels seus continguts i serveis, de les presents Condicions Generals i, en general, de quants elements integren el disseny i configuració del Lloc web.

 

La modificació d’aquestes Condicions Generals no afectarà als béns o promocions que haguessin estat adquirits prèviament a aquesta modificació.

 

1. Informació general del Lloc Web

 

En compliment de l’establert per l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s’ofereix la informació general del Lloc web:

 

Titular: GREMICAT, S.L. (d’ara endavant, “GREMICAT”).

Domicili social: Avinguda Portal de l’Àngel, núm. 42, àtic A, 08002, Barcelona.

C.I.F.: B-62853965

E-mail: gremicat@gremicat.es

Telèfon: 934 120 232

Dades registrals: Registre Mercantil de Barcelona (tom 34.606, foli 207, fulla B, número 252364, inscripció 1a).

 

2. Condicions d’ús

 

2.1. Accés al Lloc web

L’accés al Lloc web és gratuït excepte en el relatiu al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat per l’Usuari.

 

2.2. Necessitat de registre

La utilització de determinats serveis i continguts podrà estar condicionada al registre previ de l’Usuari.

 

Les dades introduïdes per l’Usuari hauran de ser exactes, actuals i veraços. L’Usuari registrat serà responsable a tot moment de la custòdia del seu password, assumint en conseqüència qualssevol danys i perjudicis que poguessin derivar-se del seu ús indegut, així com de la cessió, revelació o pèrdua del mateix. A aquests efectes, l’accés a àrees restringides i/o l’ús dels serveis i continguts realitzat sota el password d’un Usuari registrat es reputaran realitzats per dit Usuari registrat, qui respondrà en tot cas d’aquest accés i ús.

 

2.3. Normes d’utilització del Lloc web

L’Usuari s’obliga a utilitzar el Lloc web i tot el seu contingut i serveis conforme a l’establert en la llei, la moral, l’ordre públic i en les presents Condicions Generals. Així mateix, s’obliga fer un ús adequat dels serveis i/o continguts del Lloc web i a no emprar-los per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers i/o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualsevol altres normes de l’ordenament jurídic aplicable.

 

L’Usuari s’obliga a no transmetre, introduir, difondre i posar a la disposició de tercers, qualsevol tipus de material i informació (dades, continguts, missatges, dibuixos, arxius de so i imatge, fotografies, programari, etc.) que siguin contraris a la llei, la moral, l’ordre públic i les presents Condicions Generals. A títol enunciatiu, i en cap cas limitatiu o excloent, l’Usuari es compromet a:

 

I.- No introduir o difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme o que atemptin contra els drets humans.

 

II.- No introduir o difondre a la xarxa programes de dades (virus i programari nociu) susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics del proveïdor d’accés, els seus proveïdors o tercers Usuaris de la xarxa Internet.

 

III.- No difondre, transmetre o posar a la disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconeguts constitucionalment i en els tractats internacionals.

 

IV.- No difondre, transmetre o posar a la disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que constitueixi publicitat il·lícita o deslleial.

 

V.- No transmetre publicitat no sol·licitada o autoritzada, material publicitari, “correu brossa”, “cartes en cadena”, “estructures piramidals”, o qualsevol altra forma de sol·licitació, excepte en aquelles àrees (tals com a espais comercials) que hagin estat exclusivament concebudes per a això.

 

VI.- No introduir o difondre qualsevol informació i continguts falsos, ambigus o inexactes de manera que indueixi a error als receptors de la informació.

 

VII.- No suplantar a altres Usuaris utilitzant les seves claus de registre als diferents serveis i/o continguts del Lloc web.

 

VIII.- No difondre, transmetre o posar a la disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que suposi una violació dels drets de propietat intel·lectual i industrial, patents, marques o copyright que corresponguin als titulars del Lloc web o a tercers.

 

IX.- No difondre, transmetre o posar a la disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que suposi una violació del secret de les comunicacions i la legislació de dades de caràcter personal.

 

L’Usuari s’obliga a mantenir indemne a GREMICAT davant qualsevol possible reclamació, multa, pena o sanció que pugui venir obligada a suportar com a conseqüència de l’incompliment per part de l’Usuari de qualsevol de les normes d’utilització abans indicades, reservant-se, a més, GREMICAT el dret a sol·licitar la indemnització per danys i perjudicis que correspongui.

 

2.4. Exclusió de Responsabilitat

GREMICAT no assumeix cap responsabilitat sobre l’actualització d’aquest Lloc web, ni garanteix que la informació publicada sigui precisa ni completa. Per tant, l’Usuari ha de confirmar que la informació publicada sigui precisa i completa abans de prendre cap decisió relacionada amb qualsevol servei o contingut descrit en aquest Lloc web.

 

L’accés de l’Usuari al Lloc web no implica per GREMICAT l’obligació de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

 

GREMICAT no es responsabilitza dels danys produïts al programari i equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant la utilització dels serveis oferts en el Lloc web.

 

GREMICAT no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’Usuari que portin causa de fallades o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Lloc web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

 

2.5. Continguts i serveis enllaçats a través del Lloc web

El servei d’accés al Lloc web pot incloure dispositius tècnics d’enllaç, directoris i fins i tot instruments de cerca que permeten a l’Usuari accedir a altres pàgines i Portals d’Internet (d’ara endavant, “Llocs Enllaçats”). En aquests casos, GREMICAT només serà responsable dels continguts i serveis subministrats en els Llocs Enllaçats en la mesura en què tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l’enllaç amb la diligència deguda. En el cas que l’Usuari consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats podrà comunicar-li-ho a GREMICAT, sense que en cap cas aquesta comunicació comporti l’obligació de retirar el corresponent enllaç.

 

En cap cas, l’existència de Llocs Enllaçats ha de pressuposar la formalització d’acords amb els responsables o titulars dels mateixos, ni la recomanació, promoció o identificació de GREMICAT amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts.

 

GREMICAT no coneix els continguts i serveis dels Llocs Enllaçats i, per tant, no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, no disponibilitat, error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels Llocs Enllaçats ni per qualsevol altre dany que no sigui directament imputable a GREMICAT.

 

2.6. Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts del Lloc web, entenent per aquests, a títol merament enunciatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, són propietat intel·lectual de GREMICAT o de tercers, sense que puguin entendre’s cedits a l’Usuari cap dels drets d’explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre els mateixos.

 

Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat de GREMICAT o tercers, sense que pugui entendre’s que l’accés al Lloc web atribueix algun dret sobre els mateixos.

 

3. Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

Si qualsevol clàusula inclosa en les presents Condicions Generals anés declarada total o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia tan sols afectarà a aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les presents Condicions Generals en tota la resta, considerant-se tal disposició total o parcialment per no inclosa.

 

4. Legislació aplicable i jurisdicció competent

Aquestes Condicions Generals es regiran i interpretaran conforme a la legislació espanyola. GREMICAT i l’Usuari acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels serveis objecte d’aquestes Condicions Generals, als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, Espanya, tret que la llei estableixi una altra cosa.