29

nov

2012

Negociació col·lectiva segons la reforma laboral

header_logo_gremicat

La nova reforma laboral establerta pel Govern el passat mes de febrer amb la Llei 3/2012 de mesures urgents per la reforma del mercat laboral, i ratificada per les Corts Generals el passat 6 de juliol també ha modificat els termes de la negociació col·lectiva.

Aquests canvis afecten a dos grans aspectes: la “ultra-activitat” dels Convenis Col·lectius i la possibilitat que les empreses puguin aplicar la inaplicació dels Convenis Col·lectius.

A partir de la entrada en vigor d’aquesta reforma, la pròrroga automàtica dels Convenis Col·lectius, una vegada esgotada la seva vigència, queda limitada a un any des de la denuncia del conveni. Serà aquest període el  que tindrà la patronal i els sindicats per arribar a un acord i formalitzar el nou conveni.

Durant aquest any, les condicions del Conveni derogat es mantindran, però si no s’arriba a un acord, el Conveni perd la seva vigència i s’haurà d’aplicar, si existeix, el Conveni d’àmbit superior que fos d’aplicació. Es tracta de que no hi hagi una dilació indefinida en la negociació del nous Convenis i d’establir un termini màxim abans que  sigui un tercer el que defineixi el nou marc laboral, a través d’un arbitratge o una mediació.

Per altre banda la reforma laboral dona prioritat al Conveni d’empresa i deixa oberta la possibilitat de que les empreses puguin despenjar-se del Conveni. Per això es modifica l’article 84 de l’Estatut dels Treballadors de tal forma que les condicions pactades i establertes en Conveni d’empresa tindran prioritat aplicativa absoluta en determinades matèries davant a lo establert en qualsevol Conveni sectorial, estatal, autonòmic o d’àmbit inferior.

Els Convenis d’empresa es poden negociar en qualsevol moment per les part legitimades per fer-ho, que són l’empresa i els representants legals del treballadors i hauran de tenir un contingut mínim.

La reforma laboral també estableix que, quant existeixin causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció es podrà dur a terme la inaplicació de les condicions previstes en el Conveni col·lectiu que afectin a les següents matèries:

-          Jornada de treball
–          Horaris y distribució del temps de treball
–          Règim de treballa torns
–          Sistema de remuneració i quantia salarial
–          Sistemes de treball i rendiments
–          Funcions, quant excedeixin dels límits per lo que la modificació substancial preveu en l’article 39 de l’Estatut dels Treballadors
–          Millores voluntàries de l’acció protectora de la Seguretat Social

S’entén que es produeixen les causes econòmiques quant dels resultats de l’empresa es desprèn una situació econòmica negativa, en casos tals com la existència de pèrdues actuals o previstes, o la disminució persistent del ingressos ordinaris o ventes. En tot cas, s’entendrà que la disminució es persistent si durant dos trimestre consecutius el nivell d’ingressos ordinaris o ventes  de cada trimestre es inferior al registrat en el mateix trimestre de l’any anterior.

Para ampliar esta información consulte con Asesoría Laboral

Mas información contactando con Asesoría Gremicat Gremicat a facebook Gremicat a twitter

El presente escrito constituye una mera Nota Informativa, no pudiendo ser tenida en cuenta como base para un consejo jurídico. En consecuencia, cualquier actuación a realizar de acuerdo con la información facilitada deberá someterse al preceptivo análisis por parte de un profesional especialista en la materia, declinando GREMICAT S.L. cualquier responsabilidad por un uso inadecuado de la presente comunicación.

Si te ha parecido interesante compártelo en redes sociales, gracias!
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+