17

may

2013

Informació sobre la vaga de 23 de maig

header_logo_gremicat

Amb motiu de la vaga convocada per al 23 de maig per diversos sectors, entre ells el sector del metall, resumim breument les conseqüències més significatives que es deriven de la mateixa tant a nivell jurídic-laboral entre empresa i treballador com a nivell de Seguretat Social.

1. Efectes laborals de la vaga

L’exercici del dret de vaga del 23 de maig produeix l’efecte de suspendre el contracte de treball amb exoneració de les obligacions recíproques de treballar i remunerar el treball, i no pot donar lloc a sanció, ni disciplinària ni d’un altre tipus.

Salaris durant la vaga

L’exercici del dret de vaga comporta de forma natural la pèrdua de la retribució corresponent al període de la seva durada.

La retribució que l’empresari pot treure per cada dia de vaga comprèn no només el salari de la jornada-salari base i complements salarials del 23 de maig, sinó determinats conceptes de salari diferit, que segons la doctrina jurisprudencial són els següents:

1) La part proporcional de les pagues extraordinàries. El descompte s’ha d’efectuar en la data en què es procedeixi al seu abonament, no estant autoritzat l’empresari per anticipar descomptes futurs per un pagament salarial que no s’ha realitzat.

2) La part proporcional de la retribució dels dies de descans setmanal corresponent a la setmana en què es produeix la vaga. La falta de prestació de treball com a conseqüència de la vaga en tots o alguns dies laborables de la setmana porta amb si la pèrdua de la part proporcional del salari que correspon als dies de descans setmanal.

Obligacions laborals durant la vaga del 23 de maig

La suspensió del contracte de treball per l’exercici del dret de vaga, amb la consegüent desaparició transitòria de determinades obligacions i els seus correlatius drets, no porta com a conseqüència la suspensió de les obligacions laborals del treballador que no estiguin estrictament connectades amb la prestació de treball, com el deure de secret o el genèric de bona fe, i el seu incompliment pot ser sancionat per l’empresari.

Per això, i encara que la participació en vaga legal,  com és aquesta vaga del 23 de maig, no és causa d’acomiadament i tampoc pot donar lloc a la imposició de cap sanció pel seu exercici, això no vol dir que el treballador no pugui ser sancionat si durant la vaga incorre en falta laboral per fets diferents de la cessació del treball en què consisteix la vaga o els actes d’exercici de les facultats que el dret de vaga comprèn, a l’empara de les causes previstes en l’ET art.54.2.cyd (ofenses verbals o físiques o transgressió de la bona fe contractual o abús de confiança).

Exemple:

Es considera causa d’acomiadament insultar, amenaçar i intentar agredir altres treballadors perquè s’incorporessin a la vaga, amb marcada insistència i sense intervenir provocació prèvia, impedint l’accés a l’empresa

Obligacions de l’empresari

Els poders empresarials es troben limitats en el seu exercici durant el desenvolupament de la vaga del 23 de maig, de manera que l’exercici de les facultats de contractació, organitzatives i disciplinàries per part de l’empresari no pot servir en cap cas a la producció de resultats inconstitucionals, lesius del dret de vaga

S’estableix com a efecte de la vaga que mentre duri la mateixa l’empresari no pot recórrer a tècniques de substitució externa o interna dels treballadors vaguistes. Aquestes actuacions de l’empresari constitueixen falta molt greu i fins i tot delicte. A més, poden donar lloc a indemnització de danys i perjudicis

Així mateix, l’empresari no està facultat per utilitzar les seves facultats de mobilitat funcional i geogràfica dels treballadors (ET art. 20, 39 i 40) amb l’objecte de limitar o impedir l’exercici del dret de vaga, no podent substituir, en base a aquestes facultats, als vaguistes per treballadors pertanyents a la plantilla amb anterioritat a la vaga, que no secundin la mateixa.

2. Efectes en matèria de seguretat social

Alta i cotització

El treballador roman en situació d’alta especial en la Seguretat Social mentre duri la vaga, el que suposa el manteniment de l’alta formal el 23 de maig però amb suspensió de l’obligació de cotitzar per part de l’empresari i del mateix treballador.

Per ampliar aquesta informació consulti Assessoria Laboral

Mas información contactando con Asesoría Gremicat Gremicat a facebook Gremicat a twitter

El presente escrito constituye una mera Nota Informativa, no pudiendo ser tenida en cuenta como base para un consejo jurídico. En consecuencia, cualquier actuación a realizar de acuerdo con la información facilitada deberá someterse al preceptivo análisis por parte de un profesional especialista en la materia, declinando GREMICAT S.L. cualquier responsabilidad por un uso inadecuado de la presente comunicación.

Si te ha parecido interesante compártelo en redes sociales, gracias!
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+