11

mar

2020

Termini presentació comunicats baixa, confirmació i alta d’incapacitat temporal

Termini presentació baixa

Els terminis de presentació dels comunicats de baixa i confirmació per part dels treballadors a l’empresa són de 3 dies hàbils després de l’emissió.

Pel RD 625/2014 es regulen aspectes determinats de la gestió i control dels processos per incapacitat temporal.

 

Des que va entrar en vigor el RD 625/2014,pel qual es regulen determinats aspectes de la gestió i control dels processos per Incapacitat Temporal, els terminis de presentació dels comunicats de baixa i confirmació per part dels treballadors a l’empresa és de 3 dies hàbils després de l’emissió, i quan la rebi l’empresa ha d’enviar-ho ràpid al gestor per a informar via RED a l’INSS ja que pot ser sancionat si ho comunica fora de termini.

Termini dels treballadors per a presentar els comunicats mèdics en l’empresa

Comunicats de baixa i confirmació: 3 dies comptats a partir de la data de la seva expedició.

Comunicat d’alta: Dins de les 24 hores següents a la seva expedició.

En processos de durada estimada molt curta: Presentarà a l’empresa la còpia del comunicat de baixa/alta dins de les 24 hores següents a la data de l’alta.De manera excepcional, si el facultatiu emet el primer part de confirmació perquè considera que el treballador no ha recuperat la seva capacitat laboral podrà presentar-lo a l’empresa dins de les 24 hores següents a la seva expedició, juntament amb el comunicat de baixa inicial.

L’empresa té l’obligació de transmetre a l’Institut Nacional de la Seguretat Social, el comunicat de baixa, de confirmació o d’alta presentat a la mateixa pel treballador a través del sistema RED, amb caràcter immediat i, en tot cas, dins del termini màxim de 3 dies hàbils. Aquesta obligació correspon a les empreses encara que hagin assumit el pagament, al seu càrrec, de la prestació econòmica d’incapacitat temporal, en règim de col·laboració voluntària.

Els models de les còpies dels comunicats mèdics en suport paper hauran de ser cconservats per les empreses durant un termini de quatre anys, comptat des de la data de presentació telemàtica d’aquests.

Els altres aspectes destacats d’aquest RD 625/2014, són els següents:

– Les Mútues de Treball podran actuar des del primer dia de la baixa, (fins ara començaven actuar a partir de dia 16 de la baixa mèdica).

– Es Es regula el procés de propostes d’ “ALTA” per Incapacitat Transitòria per Contingències Comunes (ITCC) formulades per les Mútues: això suposa que les Mútues podran proposar propostes motivades d’alta mèdica a les inspeccions mèdiques dels Serveis Públics de Salut, els qui disposaran de 5 dies hàbils per a respondre amb l’emissió de l’alta o el desestimar de la proposta.

Si el Servei Públic de Salut desestima la proposta o no contesta en forma i termini, la Mútua podrà formular aquesta proposta d’alta a l’INSS, que tindrà un termini de 4 dies per a respondre a aquesta. (Existeix un període transitori de 6 mesos per a procedir en aquests terminis).

Es regula la possibilitat de suspendre la prestació cautelarment per part de la Mútua quan el treballador no es presenti a un reconeixement mèdic al qual ha estat citat: això suposa que si un treballador no es presenta a una revisió mèdica citat per la Mútua, aquesta podrà suspendre cautelarment el subsidi de baixa mèdica, donant al treballador un termini de 10 dies hàbils perquè justifiqui la incompareixença, si existeix causa justificada de la incompareixença es deixarà sense efectes la suspensió del subsidi, en cas contrari s’acordarà l’extinció de la prestació econòmica.

La periodicitat dels comunicats de confirmació de les baixes mèdiques es lliuraran en funció de la durada estimada de la baixa mèdica, establint els següents grups de terminis:

1.- Per a aquells processos de fins a 5 dies de baixa, es podrà expedir el comunicat de baixa i el d’alta en la mateixa visita mèdica.

2.- Per a processos de durada estimada entre 5 i 30 dies, es lliuraran parts de confirmació cada 14 dies.

3.- Per a processos de durada estimada entre 31 i 60 dies, es lliuraran parts de confirmació cada 28 dies.

4.- Per a processos de durada estimada de més de 61 dies, es lliuraran parts de confirmació cada 25 dies.

Per a ampliar aquesta informació consulti amb Assessoria jurídica

Si te ha parecido interesante compártelo en redes sociales, gracias!
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+