26

feb

2020

Retencions del treball: Model 145

modelo 145

Recordi que a principi de cada any la seva empresa ha de calcular la retenció d’IRPF que aplicarà als seus treballadors.

L’IRPF es calcula segons les retribucions previstes i la seva situació familiar informada pels empleats en el model 145.

 

Li recordem que cada vegada que un treballador comença a treballar en la seva empresa, vostè li ha de demanar que empleni el model 145, indicant quines són les seves dades personals i familiars. Aquesta informació li servirà a la seva empresa per a calcular la retenció que haurà de practicar-li en la nòmina.

A més, hauria d’informar els seus empleats que, si en el futur canvia alguna de les circumstàncies que li havien informat inicialment, també hauran de comunicar-l’hi mitjançant el model 145.

A continuació, detallem una mica més com cal emplenar aquest model:

1r DADES DEL PERCEPTOR (Treballador):

Situació familiar (NOMÉS ES MARCARÀ UNA OPCIÓ)

-SITUACIÓ FAMILIAR 1: Contribuent solter, vidu, divorciat o separat legalment, AMB FILLS menors de 18 anys o majors incapacitats subjectes a pàtria potestat prorrogada o rehabilitada que convisquin exclusivament amb ell (unitats familiars monoparentals).

Per tant, aquest cas s’ha de marcar solament si tenen fills que convisquin exclusivament amb el treballador i estant ell mateix solter, vidu, divorciat o separat legalment. En cap cas, el treballador podrà estar casat. Aquesta situació comporta l’obligació d’emplenar l’apartat 2 amb les dades dels fills.

-SITUACIÓ FAMILIAR 2: Contribuent casat i no separat legalment el cònjuge del qual no obté rendes anuals superiors a 1.500 € anuals, excloses les exemptes. Aquest cas s’assenyala quan el perceptor està casat i el seu cònjuge no té ingressos. És a dir, no treballa ni percep prestació de desocupació, i en tot cas els seus ingressos no sobrepassen la quantitat de 1500€ anuals. En aquest cas, ha d’emplenar-se obligatòriament el DNI del cònjuge.

-SITUACIÓ FAMILIAR 3: Contribuents que es trobin en qualsevol altra situació diferent de les dos anteriors.

2n FILLS I UNS ALTRES DESCENDENTS.

Es reflectirà l’any de naixement o adopció de tots els fills menors de 25 anys, solters i que convisquin amb un. (si són discapacitats no hi ha límit d’edat), sempre que no guanyin o prevegi que no guanyaran més de 8.000 EUROS L’any.

En cas de ser discapacitats, marcar la casella corresponent.

IMPORTANT!: Si els fills conviuen NOMÉS amb Vostè, sense conviure també amb l’altre progenitor, marqui la casella “Còmput completament de fills o descendents”.

3r ASCENDENTS MAJORS DE 65 ANYS.

Si els seus pares o avis són majors de 65 anys, o menors d’aquesta edat si són discapacitats, i conviuen amb vostè ALMENYS LA MEITAT DE L’ANY i no tenen rendes anuals superiors a 8.000 euros, empleni els apartats corresponents.

4t PAGAMENT PER L’ADQUISICIÓ O REHABILITACIÓ DE L’HABITATGE HABITUAL UTILITZANT FINANCIACIÓ ALIENA.

S’indicarà, quan escaigui, si s’està pagant hipoteca per adquisició d’habitatge habitual amb dret a deducció (només per a habitatges habituals adquirits amb anterioritat al 01-01-2013).

NO OBLIDI SIGNAR EL MODEL 145

Per a ampliar aquesta informació consulti amb Assessoria laboral

 

Si te ha parecido interesante compártelo en redes sociales, gracias!
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+