22

mar

2017

Nova llei de Patents

Ley de patentes

El proper 1 d’abril de 2017 entrarà en vigor la Llei 24/2015, de 24 de juliol, de Patents.

Aquesta llei harmonitza els requisits i procediments de concessió amb la de la majoria dels països industrialitzats, donant més seguretat i força legal als registres concedits.

Les principals novetats són:

-Unifica el sistema de concessió de Patents amb examen previ de novetat i activitat inventiva, i obliga al pagament de la taxa de cerca amb la sol·licitud. Tot això encarirà el procediment de concessió.

-Iguala el nivell d’estat de la tècnica tant per a les Patents com als Models d’Utilitat, si bé amb una exigència d’activitat inventiva inferior per als models.

-S’amplia l’àmbit de protecció dels Models d’Utilitat, quedant exclosos tan sol els procediments i invencions que tenen per objecte matèries biològiques, les substàncies i composicions farmacèutiques.

-Desapareixen els certificats d’addició, per la qual cosa para qualsevol millora serà necessària una nova sol·licitud de Patent.

-Limiten les divulgacions considerades innòcues abans de la presentació de la Patent.

-El procediment d’oposició de les Patents passa a realitzar-se després de la concessió de la mateixa.

-Explicita la possibilitat de patentar substàncies o composicions ja conegudes per al seu ús com a medicament o per a noves aplicacions terapèutiques.

-Aclareix el tractament de les invencions laborals durant i després d’una relació laboral.

-Reordena i simplifica la regulació de les llicències obligatòria d’explotació.

-La llei passa a fixar els danys mínims, a més permet la sol·licitud d’indemnitzacions coercitives, tot això encaminat a protegir i respectar els drets derivats d’una Patent o Model d’Utilitat

-S’inclouen, per primera vegada i de forma explícita, els Certificats Complementaris de Protecció de medicaments i productes fitosanitaris. Així mateix, s’amplia la legitimació per sol·licitar-los a les persones físiques, les persones jurídiques i les entitats de dret públic (seguint el criteri obert per als títols comunitaris).

-Els mètodes de tractament quirúrgic, terapèutic i de diagnòstic seguiran exclosos de la protecció per patent en els mateixos supòsits en què l’estaven abans, però sense necessitat de recórrer a la ficció de la seva falta d’aplicació industrial. Així mateix, s’estableix que això no serà aplicable als productes, i en particular a les substàncies o composicions, ni a les invencions d’aparells o instruments per a la posada en pràctica de tals mètodes (els quals sí seran patentables).

En resum, són canvis orientats a donar major força a les Patents i Models concedits a Espanya, i majors garanties dels seus titulars al moment d’exercir els seus drets enfront de tercers.

Per ampliar aquesta informació consulti amb Assessoria jurídica

Si te ha parecido interesante compártelo en redes sociales, gracias!
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+