03

oct

2018

Augmenta la Deducció per Inversió en Empreses

deduccion por inversion empresas nuevas

Els empresaris i autònoms en l’IRPF poden deduir-se el 30 per cent de les quantitats satisfetes en el període per la subscripció d’accions o participacions en empreses de nova o recent creació.

Deducció per Inversió en Empreses de Nova o Recent Creació

Els empresaris i autònoms a l’IRPF poden deduir-se el 30 per cent de les quantitats satisfetes en el període per la subscripció d’accions o participacions en empreses de nova o recent creació, podent a més de l’aportació temporal al capital, aportar els seus coneixements empresarials o professionals adequats per al desenvolupament de l’entitat en la qual inverteixen en els termes que estableixi l’acord d’inversió entre el contribuent i l’entitat.

Si en 2018 va invertir en una societat de nova creació, comprovi si pot aplicar-se la deducció del 30% en el seu IRPF. Cal tenir en compte que la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per 2018, ha augmentat aquest percentatge amb efectes des del 01-01-2018 del 20 al 30%.

Així, els empresaris i autònoms professionals podran deduir-se el 30% de les quantitats satisfetes en el període per la subscripció d’accions o participacions en empreses de nova o recent creació, podent a més de l’aportació temporal al capital, aportar els seus coneixements empresarials o professionals adequats per al desenvolupament de l’entitat en la qual inverteixen en els termes que estableixi l’acord d’inversió entre el contribuent i l’entitat.

Atenció. La deducció solament resultarà d’aplicació respecte de les accions o participacions subscrites a partir del 29 de setembre de 2013 (data d’entrada en vigor de la Llei 14/2013)

La base màxima de deducció serà de 60.000 euros anuals (la LPGE per 2018 ha augmentat aquesta quantitat de 50.000 a 60.000€ amb efectes des del 01-01-2018) i estarà formada pel valor d’adquisició de les accions o participacions subscrites.

No formarà part de la deducció:

- L’import de les accions o participacions adquirides amb el saldo del compte estalvio- empresa, en la mesura que aquest saldo hagués estat objecte de deducció.

- Quantitats satisfetes per la subscripció d’accions o participacions, quan es practiqui alguna de les deduccions establertes per la seva respectiva Comunitat Autònoma en l’exercici de les seves competències en l’IRPF.

Requisits de l’entitat:

- L’entitat ha de revestir la forma de societat Anònima, Societat de Responsabilitat Limitada, Societat Anònima Laboral o Societat de Responsabilitat Limitada Laboral, i no estar admesa a negociació a cap mercat organitzat. Aquest requisit haurà de complir-se durant tots els anys de tinença de l’acció o participació.

- Haurà d’exercir una activitat econòmica que compti amb els mitjans personals i materials per al desenvolupament de la mateixa. En particular, no podrà tenir per activitat la gestió d’un patrimoni mobiliari o immobiliari, en cap dels períodes impositius de l’entitat conclosos amb anterioritat a la transmissió de la participació.

- L’import de la xifra dels fons propis de l’entitat no podrà ser superior a 400.000 euros en l’inici del període impositiu de la mateixa que el contribuent adquireixi les accions o participacions.

Quan l’entitat formi part d’un grup de societats, amb independència de la residència i de l’obligació de formular comptes anuals consolidats, l’import dels fons propis es referirà al conjunt d’entitats pertanyents a aquest grup.

Condicions per poder practicar la deducció:

- Les accions o participacions en l’entitat hauran d’adquirir-se pel contribuent bé al moment de la constitució d’aquella o mitjançant ampliació de capital efectuada en els tres anys següents a aquesta constitució i romandre en el seu patrimoni per un termini superior a tres anys i inferior a dotze anys.

- La participació directa o indirecta del contribuent, juntament amb la qual posseeixin en la mateixa entitat el seu cònjuge o qualsevol persona unida al contribuent per parentiu, en línia recta o col·lateral, per consanguinitat o afinitat, fins al segon grau inclòs, no pot ser, durant cap dia dels anys naturals de tinença de la participació, superior al 40 per cent del capital social de l’entitat o dels seus drets de vot.

- Que no es tracti d’accions o participacions en una entitat a través de la qual s’exerceixi la mateixa activitat que es venia exercint anteriorment mitjançant una altra titularitat.

- No formarà part de la base de la deducció l’import de les accions o participacions adquirides amb el saldo de comptes estalvio-empresa en la mesura que aquest saldo hagués estat objecte de deducció. Tingui’s en compte que la deducció per comptes estalvio-empresa ha estat suprimida a partir de l’1 de gener de 2015.

Quan el contribuent transmeti accions o participacions i opti per l’aplicació de l’exempció prevista a l’apartat 2 de l’art. 38 de la Llei de l’IRPF, únicament formarà part de la base de la deducció corresponent a les noves accions o participacions subscrites, la part de la reinversió que excedeixi de l’import total obtingut en la transmissió d’aquelles. En cap cas es podrà practicar deducció per les noves accions o participacions mentre les quantitats invertides no superin la citada quantia.

Per a la pràctica de la deducció serà necessari obtenir una certificació expedida per l’entitat indicant el compliment per l’entitat dels requisits assenyalats anteriorment per a l’entitat en el període impositiu en què s’adquireixin les accions o participacions.

Per ampliar aquesta informació consulti amb Assessoria fiscal

Si te ha parecido interesante compártelo en redes sociales, gracias!
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+