23

ago

2017

Conveni Col·lectiu d’Indústria Siderometal·lúrgica de Barcelona

Convenio  Industria Siderometalúrgica

En data 28 de desembre de 2016 es va publicar en el BOPB el nou Conveni que inclou les taules salarials del 2016 i 2017.

Destaquem, com a novetats del nou conveni, les següents:

-Vigència del Conveni fins el 31 de desembre de 2017.

-Es podran prorratejar les pagues extres en 12 mensualitats previ acord entre empresa i Representació dels Treballadors o treballadors en la seva absència

-Es manté  la jornada  laboral en 1750  hores de treball efectiu.

-Es podrà acumular la lactància fins a 100% (Equival a 14 dies laborables de permís.

-Visites al metge són retribuïdes.

-Preavís de flexibilitat horària notificat amb 5 dies d’anterioritat i la notificació als treballadors serà per escrit. El 24 de desembre, serà dia inhàbil com a Borsa horària.

-Retribució salarial 2017: S’incrementen amb l’1,8% taules i complements.

-Delegat de Prevenció participarà en investigació accidents greus i molt greus.

-Es recull el contingut mínim dels plans d’Igualtat.

-Només es podrà compensar i/o absorbir els increments del conveni amb les millores salarials que vingués percebent durant la vigència d’aquest conveni.

Poden obtenir còpia del nou conveni col·lectiu i de les taules salarials 2017 de forma gratuïta en el següent PDF:

pdf> Convenio Colectivo de Industria Siderometalúrgica de Barcelona y tablas salariales 2016 y 2017

Per ampliar aquesta informació consulti amb Assessoria laboral
Si te ha parecido interesante compártelo en redes sociales, gracias!
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+