19

set

2018

Període de prova per a contractes amb alts directius

contrato de alta direccion

Si has de contractar a un treballador en la modalitat especial de contracte d’alta direcció has de saber que, igual que amb qualsevol altre treballador, pots pactar un període de prova.

Contracte per a personal d’alta direcció

Si bé pots pactar un període de prova, en cap cas podrà excedir de nou mesos, si la seva durada és indefinida.

Transcorregut aquest període, sense que s’hagi produït desistiment, el contracte produirà plens efectes, computant-se el temps dels serveis prestats en l’antiguitat del treballador d’alta direcció de l’empresa.

En cas que el futur alt directiu es negués a acceptar el període de prova, es podria intentar pactar, com a requisit per assegurar-li la permanència en l’empresa, que aconsegueixi cert nivell de resultats mínims. Uns objectius que hauria d’aconseguir en un determinat període de temps (per exemple, en els primers sis mesos). En cas de no fer-ho, es podria donar per rescindit el contracte per incompliment d’objectius (condició resolutòria).

Promoció interna

Si l’alt directiu accedeix al lloc per promoció interna des d’un lloc d’inferior categoria, encara que el treballador ja porti temps en l’empresa, també és possible fixar amb ell un període de prova, ja que es tracta d’un nou lloc amb noves funcions i responsabilitats diferents a les quals venia exercint.

En concret, en aquest sentit, la norma exigeix el següent:

- El contracte escrit haurà de formalitzar-se en els supòsits en els quals el treballador vinculat a una empresa per una relació laboral comuna promocionés l’exercici d’activitats d’alta direcció (en aquesta mateixa empresa o en una altra que mantingués amb ella relacions de grup o una altra forma associativa similar).

- Al contracte ha d’especificar-se si la nova relació especial substitueix a la comuna anterior, o si aquesta última se suspèn. En el cas de no existir en el contracte especificació expressa sobre aquest tema, s’entendrà que la relació laboral comuna queda suspesa. Si s’optés per la substitució de la relació laboral comuna per l’especial, tal novació només produiria efectes una vegada transcorreguts dos anys des del corresponent acord novatori.

En cas de simple suspensió de la relació laboral comuna anterior, en extingir-se la relació laboral especial, el treballador tindria l’opció de reprendre la relació laboral d’origen, sense perjudici de les indemnitzacions a les quals pugui tenir dret a resultes d’aquesta extinció.

Així mateix, està exempt d’aquesta norma el supòsit de l’extinció del contracte especial d’alta direcció per acomiadament disciplinari declarat procedent.

Per ampliar aquesta informació consulti amb Assessoria laboral

Si te ha parecido interesante compártelo en redes sociales, gracias!
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+