10

set

2019

Campanya Inspecció de Treball: Contractes temporals i a temps parcial

Campanya Inspecció de Treball

A partir de setembre de 2019 la Inspecció de Treball ha iniciat una campanya de control de contractació laboral.

 

Campanya Inspecció de Treball: Control frau contractes temporals i ús irregular de contractes a temps parcial

A partir d’aquest mes de setembre de 2019 la Inspecció de Treball ha iniciat una campanya de control de contractació laboral basada en dos aspectes concrets com són “la temporalitat fraudulenta dels contractes de treball” (contractes temporals realitzats en frau de Llei) i “l’ús irregular de la parcialitat de les jornades de treball” (contractes a temps parcial realitzats en frau de Llei).

Aquesta campanya ha estat iniciada a partir de la Instrucció 4/2019 de 7 d’agost 2019, aprovada i executada per la Sotssecretària de la Direcció Estatal de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

La finalitat última de govern és evitar situacions de frau i aconseguir la transformació dels referits contractes a temps complet i com a indefinits, per a tenir més cotitzacions a la Seguretat Social.

Les empreses ja han començat a rebre comunicacions de la Inspecció en les quals se’ls informa que s’ha detectat un elevat nombre de contractacions temporals i amb coeficients de parcialitat molt elevats.

En aquesta comunicació, la Inspecció de Treball adverteix a l’empresa que s’ha detectat una possible situació irregular en la contractació de treballadors, la qual cosa no significa necessàriament que això sigui així.

És per aquest motiu que la Inspecció de Treball requereix a l’empresa perquè revisi la situació dels referits contractes de treball i procedeixi a justificar la temporalitat o parcialitat dels contractes de treball o, si escau, procedeixi a la regularització d’aquests.

Així mateix, s’informa les empreses que es procedirà a una visita inspectora en el centre/s de treball en els pròxims mesos.

Finalment, s’adverteix que, de no atendre el requeriment, les infraccions en matèria laboral se sancionaran com a greus amb multa, des de 626 a 6.250 euros i que, les infraccions en matèria de Seguretat Social se sancionaran com a greus amb multa, des de 100,01 al 115% fins a 130,01 al 150% de l’import de les quotes de Seguretat Social i altres conceptes de recaptació conjunta no ingressats, incloent recàrrecs, interessos i costes, per cada treballador.

A la vista de l’anterior, si en algun moment rebeu en l’empresa aquesta comunicació, podeu posar-vos en contacte amb GREMICAT, i sol·licitar una visita en les nostres oficines, a fi que juntament amb el nostre equip d’advocats laboralistes us informem sobre els tràmits a seguir i documentació necessària per a atendre degudament el requeriment rebut de la Inspecció de Treball i evitar sancions innecessàries.

Si te ha parecido interesante compártelo en redes sociales, gracias!
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+