09

mai

2019

Bonus prevenció de l’any 2018

Bonus-prevención-año

El 31 de maig de 2019 finalitza el termini per a sol·licitar la prima prevenció dirigit a les empreses que hagin disminuït de manera considerable la sinistralitat.

Requisits per a poder ser beneficiàries d’aquesta prima

les empreses han d’observar els principis de l’acció preventiva i, a més, reunir els següents requisits:

a) Durant el període d’observació màxim de 4 exercicis, el beneficiari deu:

– Haver cotitzat a la Seguretat Social amb un volum total de quotes per contingències professionals superior a 5.000 euros o a 250 euros;

– Tenir uns índexs de sinistralitat general i sinistralitat extrema, inferiors als fixats en l’annex de l’Ordre de cotització per a 2019 (O TMS/83/2019)

– No haver estat sancionat administrativament, com a responsable directe, per la comissió d’infraccions greus o molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals o de Seguretat Social, mitjançant resolució ferma..

– Estar al corrent en el compliment de les obligacions de cotització a 31 de maig de 2019..

b) Complir les obligacions de prevenció de riscos laborals (sobre integració de la prevenció, coordinació d’activitats preventives, avaluació de riscos i planificació de l’activitat preventiva i vigilància de la salut) acreditat mitjançant declaració responsable.

c) Informar als delegats de prevenció de la sol·licitud de l’incentiu.

La quantia de l’incentiu consisteix en una reducció de l’import de les quotes per contingències professionals de cada empresa corresponents al període d’observació:

– En general: 5%;

– Si es realitzen inversions en accions complementàries de prevenció de riscos laborals: 10% amb el límit màxim de l’import de les inversions.

El termini finalitza el 31-5-2019. La DGOSS disposa fins al 31-3-2020 per a resoldre les sol·licituds.

Nota:

L’RDL 28/2018 ha suspès l’aplicació de l’incentiu per a les cotitzacions que es generin durant 2019. La suspensió s’estendrà fins que el Govern procedeixi a reformar la normativa que regula l’incentiu.

Per a ampliar aquesta informació consulti amb Assessoria laboral

Si te ha parecido interesante compártelo en redes sociales, gracias!
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+